Jak już powszechnie wiadomo, 12.08.2021 Minister Klimatu i Środowiska, działając jako organ II instancji zamiast wyłączonego ze sprawy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, po rażąco przewlekle prowadzonym przez 3,5 roku postępowaniu, uchylił decyzję środowiskową  RDOŚ w Bydgoszczy w sprawie budowy stopnia na Wiśle w Siarzewie, zwracając sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji. GDOŚ i Minister rozpatrywały sprawę z powodu odwołań złożonych przez użytkownika obwodu rybackiego i 8 organizacji ekologicznych, w tym Klub Przyrodników.

 

Powodem uchylenia decyzji były między innymi:

  1. błędy popełnione przez RDOŚ przy zawiadamianiu społeczeństwa;
  2. brak możliwości udziału społeczeństwa po dokonywanych uzupełnieniach raportu oddziaływania na środowisko;
  3. brak wystąpienia o opinię Inspektora Sanitarnego po uzupełnieniach raportu
  4. wątpliwości co do istnienia nadrzędnego interesu publicznego, uzasadniającego naruszenie obszarów Natura 2000 (Minister wątpi, czy samo bezpieczeństwo tamy we Włocławku można uznać za nadrzędny interes publiczny);
  5. brak wyjaśnienia, dlaczego inwestycje doraźne na tamie we Włocławku nie zostały uznane za rozwiązanie alternatywne;
  6. nieadekwatny zakres kompensacji.

W punktach d-f Minister podzielił zarzuty naszego odwołania ze stycznia 2018 r.

 

W BIP Ministerstwa Klimatu opublikowano pełną treść decyzji uchylającej