RDLP w Łodzi postanowiła nie wdrażać działań korygujących stwierdzone naruszenia wymogów tzw. standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i tym samym zrezygnować z certyfikatu FSC.

Certyfikat FSC to certyfikat przyznawany w imieniu międzynarodowej organizacji Forest Stewardship Council, przez akredytowane firmy audytujące, na podstawie standardów krajowych, odzwierciedlających wspólny międzynarodowy standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC w założeniu powinien być potwierdzeniem, że gospodarka leśna jest prowadzona w sposób chroniący wartości ekologiczne, odpowiedzialny społecznie i sensowny ekonomicznie. Certyfikat FSC jest generalnie ceniony wyżej od innych certyfikatów leśnych, np. PEFC, choć często podnoszone jest, że w ostatnich latach i on ulega dewaluacji. W Polsce certyfikaty takie posiadały do niedawna m.in. wszystkie RDLP Lasów Państwowych z wyjątkiem RDLP Krosno i RDLP Białystok (w którym certyfikowana była jednak grupa nadleśnictw bez trzech nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej).

W lipcu 2019 r., podczas okresowego audytu przeprowadzonego przez formę SGS Polska w RDLP w Łodzi, audytor stwierdził niezgodność prowadzonej gospodarki leśnej ze standardem FSC w zakresie:

  • stosowania środka chemicznego Dursban, klasyfikowanego jako „wysoce niebezpieczny”, bez uzyskania wymaganej w takim przypadku zgody FSC (tzw. derogacji);
  • niepozostawiania, w niektórych drzewostanach użytkowanych rębnie, kęp starodrzewia obejmujących co najmniej 5% użytkowanej powierzchni;
  • planowania i wykonywania rębni zupełnych w lasach sklasyfikowanych jako wodochronne.

Raport z tego audytu jest upubliczniony na: https://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sV1NAAU&type=certificate

Pierwsze dwa zarzuty pociągnęły za sobą tzw. polecenia działań korygujących, do wdrożenia w ciągu 3 miesięcy. RDLP w Łodzi nie wdrożyła działań korygujących. Firma audytująca  dopiero po roku zareagowała na ten fakt, zawieszając, w styczniu 2021 r. certyfikat dla RDLP. Tym samym, przez ponad rok drewno z RDLP w Łodzi sprzedawane było ze znakiem FSC, mimo że pochodziło z gospodarki nie spełniającej standardu. Informowaliśmy o tym wówczas w Wiadomościach KP.

RDLP w Łodzi odwołała się od wyników audytu, zarzucając ich nierzetelność. Zgodnie z zasadami FSC, w pierwszej instancji odwołanie takie rozpatruje jednostka nadrzędna firmy certyfikującej, a w drugiej  -  niezależny podmiot Assurance Services International (ASI). 21 kwietnia 2021 r. odwołanie zostało ostatecznie rozpoznane przez ASI. ASI zdecydowała się na zachowanie w poufności raportu w tej sprawie, ale skutkiem rozpatrzenia odwołania nie były zmiany raportu z audytu, co oznacza że raport z 2019 r. został uznany za prawdziwy i prawidłowy.

5 października 2021 r. RDLP w Łodzi oświadczyła, że rezygnuje z certyfikatu z uwagi na nieuwzględnienie jej odwołania pomimo upływu długiego czasu od jego wniesienia.