W październiku b.r. informowaliśmy o opublikowaniu raportu, porównującego proponowany "program środków" w projektach aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach z potrzebami zidentyfikowanymi w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP):

Zgodnie z tym raportem,  w projektach II aPGW, dla żadnej z rzek pilnie wymagających renaturyzacji wg KPRWP, nie zaplanowano pełnego zestawu działań rekomendowanych dla nich w KPRWP. W przypadku 43% rzek zdiagnozowano brak wdrożenia zapisów KPRWP, a w przypadku pozostałych 57% rzek zapisy KPRWP wdrożono w projektach II aPGW jedynie częściowo.  

Obecnie opublikowany został dodatek do tego raportu, "Ocena realności wykonania działań renaturyzacyjnych zaplanowanych w II aPGW”:
 
Dodatek pokazuje, ze działania renaturyzacyjne ujete w projekcie aPGW to w więszości działania najtrudniejsze do wdrożenia, a systematycznie pominięto działania najłatwiejsze. Z analizy tej wynika, że w 2027 r. może dojść do sytuacji, w której znacząca część relatywnie łatwych do realizacji działań renaturyzacyjnych niezbędnych do osiągnięcia wymaganego przez RDW dobrego stanu lub potencjału wód płynących nie zostanie wykonana, gdyż działania te nie zostały zaplanowane w II aPGW, natomiast zaplanowane w II aPGW działania o wysokim i bardzo wysokim stopniu trudności realizacji nie zostaną wykonane do roku 2027 ze względu na różne obiektywne trudności. Tym samym, cele środowiskowe wymagane Ramową Dyrektywą Wodną nie zostaną osiągnięte. Równocześnie, w aPGW świadomie założono, że niektóre potrzebne działania renaturyzacyjne zostaną wdrożone dopiero po 2027 r., co stanowi zapowiedź naruszenia Dyrektywy, nie pozwalającej na odkładanie terminu osiągnięcia celów środowiskowych poza 2027 r. 
 
Jak na razie, projekty polskich planów gospodarowania wodami znajdują się więc na kursie kolizyjnym z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej.