1 lutego 2022, po ponad roku od rytualnych konsultacji społecznych projektu, wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

 

Treścią zmiany jest korekta granic 19 ptasich obrazów Natura 2000.

26 listopada 2020 r. informowaliśmy o projekcie tego rozporządzenia: "...Niektóre z tych zmian są rozważane już od ponad 5 lat.

 • Najważniejszą  zmianą jest powiększenie obszaru Gorce o ok. 830 ha, w celu włączenia do obszaru kompletu gorczańskich tokowisk głuszca – obecnie największe tokowisko pozostaje poza granicami obszaru, co wielokrotnie bywało słusznie krytykowane;
 • Obszar Bagno Całowanie ma być powiększony o ok. 680 ha, przez włączenie kompleksu łąk i zarośli w dolinie rzeki Jagodzianki stanowiących siedliska derkacza;
 • Obszar Jeziorsko ma być powiększony o ok. 160 ha (dopasowanie granic do działek, włączenie dodatkowych siedlisk krakwy i brzegówki);
 • Obszar Puszcza Sandomierska ma być powiększony o ok. 120 ha u fragmentów lasów i łąk ze stanowiskami bociana czarnego, orlika krzykliwego, błotniaka stawowego, trzmielojada oraz derkacza;
 • Obszar Zbiornik Otmuchowski ma być skorygowany przez dociągniecie granicy do działek i włączenie pozostawionej obecnie poza granica kolonii lęgowej czapli;
 • Obszary Karkonosze, Łęgi Odrzańskie, Torfowiska Orawsko-Nowotarskie maja zostać zintegrowane do wspólnych granic z odpowiadającymi im obszarami siedliskowymi i stać się obszarami typu PLC (ptasio-siedliskowe obszary o wspólnych granicach), co będzie oznaczać także zmianę ich kodu. Wymaga to niewielkich powiększeń obszarów ptasich;
 • Obszar zintegrowany Ujście Warty PLC080001 ma być skorygowany przez włączenie Fortu Sarbinowo (zimowisko nietoperzy) ale wyłączenie miejscowości Czarnów, co oznacza zmniejszenie o ok. 80 ha;
 • Obszar Ostoja Warmińska ma być skorygowany przez dociągniecie granicy do działek i włączenie ok. 80 ha siedlisk żurawia, dzięcioła średniego, dzięcioła białogrzbietego i błotniaka stawowego;
 • Obszary: Zbiornik Turawa, Pogórze Przemyskie, Góry Słonne, Jezioro Oświn i Okolice, Lasy Skaliskie, Dolna Odra mają być skorygowane przez dociągniecie granicy do działek, co zmienia ich powierzchnię o kilka-do kilkudziesięciu hektarów;
 • Obszar Zbiornik Nyski ma być skorygowany przez dociągniecie granicy do działek i wyłączenie (zdaniem GDOŚ, bez wpływu na przedmioty ochrony) osadników  przy kopalni surowców mineralnych Wójcice;
 • Obszar Bagienna Dolina Narwi ma być zmniejszony o ok. 300 ha przez wyłączenie drogi krajowej nr 8 oraz „terenów przemysłowych i zurbanizowanych w gminie Choroszcz” (zdaniem GDOŚ, bez wpływu na przedmioty ochrony);
 • Obszar Przełomowa Dolina Narwi ma być zmniejszony o ok. 250 ha terenów rolniczych, wykraczających poza granice Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi.
 • W efekcie wprowadzonych zmian łączna powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w Polsce ma się zwiększyć się o ok. 4 830 ha, tj. o ok. 0,1%.

Ogłoszone obecnie konsultacje publiczne są tylko rytualne: zmiany te zostały już zatwierdzone przez Radę Ministrów uchwałą nr 16 z dnia 8 lutego 2019 r. i uchwałą nr 155 z dnia 10 grudnia 2019 r. i zostały już przekazane Komisji Europejskiej – co w OSR podnoszone jest jako główna przesłanka zobowiązująca do wydania rozporządzenia.”