25 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej listy zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. O projekcie tych zmian sporządzonym przez GDOŚ informowaliśmy w Wiadomości KP z  4 września 2021 r.

Powstaną cztery nowe obszary: Bledzew i Różanki (odcinki leśnych pasów pożarowych porośnięte wrzosem, lubuskie), Kościół w Sławkowie (kolonia nietoperzy, śląskie), Dolina Białej Przemszy (przekształcenie obecnego obszaru 2 ha Torfowisko Sosnowiec-Bory w złożony z pięciu części, 1400-hektarowy obszar o nowej nazwie; wbrew nazwie obejmujący nie tylko odcinki doliny Białej Przemszy, ale także – jak oddzielne enklawy – piaskownie z wykształcającą się w nich roślinnością mechowiskową).  

30 istniejących obszarów będzie powiększonych. Część tych powiększeń to drobne korekty granic, ale część jest bardzo istotna. M. in. do obszaru Czarna Orawa w Małopolsce dodane zostają cenne, a dotąd niechronione dodane torfowiska alkaliczne na Orawie. O prawie 260 ha łąk będzie powiększony obszar Dzika Orlica w dolnosląskiem. Kamieńce w dolinie Kamienicy Nawojowskiej w Małopolsce znajdą się w granicach obszarów Nawojowa i Łabowa. Obszar Dolina Debrzynki (obecnie wielkopolskie) zostanie uzupełniony o 300 ha po pomorskiej stronie doliny (m. in. cenne torfowiska alkaliczne).  Obszar Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy będzie powiększony o ok. 260 ha przyległych borów bagiennych oraz estuarium. Do Ostoi Kozubowskiej dodane zostaną ciepłolubne zarośla wisienki stepowej w Młodzawach. O 900 ha będzie powiększony obszar Ławica Słupska na Bałtyku.

Osiem obszarów będzie zmniejszonych, w wyniku korekty granic. Największe zmniejszenia dotyczyłyby obszarów Dolina Dolnej Kwisy (ok. 86 ha), Rudniańskie Modraszki - Kajasówka (ok. 22 ha), Ostoja Kozubowska (75 ha); w pozostałych przypadkach są to korekty o maksymalnie kilka ha.

Łącznie powierzchnia obszarów siedliskowych Natura 2000 wzrośnie o 4645 ha

Zmiany wynikają z wszczętego przez Komisję Europejską postępowania przeciwnaruszneiowego o niewystarczające wyznaczenie siedliskowych obszarów Natura 2000  przez Polskę. Aktualne rozszerzenie sieci nie załatwia jednak wszystkich problemów; nie realizuje też w pełni obietnic, które Polska już złożyła, uznając w 2019 r. zasadność niektórych zarzutów.

Rząd wyraźnie chce uniknąć włączenia do sieci rozległych wrzosowisk na poligonie w Wędrzynie, dobrze utrzymujących się tam na czynnym poligonie wojskowym. Zamiast nich, do wypełnienia wytkniętej przez KE luki w reprezentacji wrzosowisk w lubuskiem, zaproponował tylko dwa obszary będące kilkukilometrowymi odcinkami porośniętych wrzosem leśnych pasów przeciwpożarowych w Puszczy Barlineckiej (Różanki)  i Skwierzyńskiej (Bledzew).

Powiększając obszar Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy PLH320068, nie włączono pasa wydm w kierunku zachodnim od obecnej granicy obszaru, pozostawiając poza granicą większość dużej populacji lnicy wonnej Linaria odora (mimo, że sytuacja została dokładnie zidentyfikowana w 2018 r. w planie zadań ochronnych obszaru).

Mimo istnienia przesłanek merytorycznych i obietnic złożonych Komisji w 2019 r. przez ówczesnego Ministra Klimatu, w projekcie nie pojawia się utworzenie obszaru Murawy nad Dolną Narwią, powiększenie Ostoi Nadbużańskiej o murawy kserotermiczne w Mielniku, ani objecie obszarem Natura 2000 całej rzeki Iny.