5 października 2022 r. RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat przyrody „Cisy Sosnowickie im T. Szeszyckiego” obszar 4 ha w gminie Przybiernów i w nadleśnictwie Rokita – drzewostan sosnowy w wieku 60 lat, z drugim piętrem i odnowieniem naturalnym cisa pospolitego (Taxus baccata). Podobnie jak w pobliskim (położonym 2,5 km na wsch.), istniejącym już wcześniej rezerwacie Cisy Rokickie i kilku innych rezerwatach cisowych w województwie zachodniopomorskim, jest to populacja cisa powstała z naturalnego obsiewu z kilku sadzonych przy zabudowaniach osobników. Obecnie w rezerwacie jest ok. 3,5 tys. cisów.

Zarządzenie dostępne na stronach RDOŚ lub w Dzienniku Urzędowym

Tomasz Szeszycki był od 1983 nadleśniczym Nadleśnictwa Rokita, sprzyjającym ochronie przyrody. Był inicjatorem utworzenia w nadleśnictwie 6 rezerwatów przyrody, 4 użytków ekologicznych, 7 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i 11 pomników przyrody. Szczególnie interesowały go cisy: napisał książkę „Cis pospolity - Taxus baccata: przeszłość, ochrona, hodowla, przyszłość”, a także podobne monografie brekinii i czeremchy ptasiej. Zmarł w 2019 r.

 

13 października 2022 r. RDOŚ w Szczecinie uznał za rezerwat przyrody „Źródliska Biegały” obszar 23,3 ha k. Zielnicy w gminie Malechowo i w nadleśnictwie Polanów – dla zachowania szczególnych walorów przyrodniczych ekosystemu rozległej niszy źródliskowej cieku Biegała wraz z mechanizmami jej funkcjonowania, jako złożonego systemu wzajemnego oddziaływania procesów hydrologicznych, geomorfologicznych i biotycznych. Rezerwat obejmuje źródliska z cenną florą roślin naczyniowych, mszaków, lichenobiotą (m.in. porosty hydrofilne). Wcześniej, w ramach projektu LIFE-Drawa z powodzeniem  introdukowano tu rdestniczkę gęstą Groenlandia densa i zwalczano inwazyjny kroplik żółty Mimulus gutatus zarastający źródliska.

Zarządzenie dostępne w Dzienniku Urzędowym