Instytut Botaniki PAN poinformował, że od 2023 r. wznawia wydawanie czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na zapotrzebowanie i liczne apele ze strony środowiska naukowego, a także zgodnie z misją społecznej odpowiedzialności nauki. Redakcja czasopisma zaprasza do nadsyłania oryginalnych prac z zakresu szeroko pojętej botaniki, w tym artykułów i notatek dotyczących taksonomii, ekologii, fitogeografii, anatomii roślin i grzybów, cytologii, embriologii, biosystematyki, botaniki i mykologii ewolucyjnej, ochrony bioróżnorodności, paleoekologii i archeobotaniki. Oprócz badań oryginalnych publikowane będą prace przeglądowe, polemiki, recenzje oraz wspomnienia.

Wydawane od 1953 r. Fragmenta Floristica et Geobotanica, a od 1994 r. jego polskojęzyczna gałąź Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica było znanym czasopismem botanicznym, tradycyjnym miejscem publikacji krajowych odkryć florystycznych. Jego wydawania zaprzestano w 2020 r.