Zarządzeniem RDOŚ w Opolu z 4 stycznia 2023 r. powołano rezerwat przyrody Gogolińskie Gniewosze o powierzchni 28,18 ha oraz rezerwat Żaba o powierzchni 23,87 ha.

Treść zarządzenia w/s Gogolińskich Gniewoszy | Treść zarządzenia w/s Żaby

Rezerwat Gogolińskie Gniewosze to pierwszy w woj. opolskim rezerwat faunistyczny. Chroni prawdopodobnie najliczniejszą w Polsce populację gniewosza plamistego Coronella austriaca  i jej siedlisko na powierzchni zrekultywowanego wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni wapienia. Badania prowadzone w ostatnich kilku latach potwierdziły obecność ok. 150 osobników gniewosza plamistego. Teren rezerwatu stanowi bogatą mozaikę różnych ekosystemów: występują tu polany śródleśne z roślinnością kserotermiczną, bór mieszany świeży z przewagą sosny, zbiorniki wodne oraz rumosz skalny (miejscami wychodnie skał wapiennych), co wpływa na zapewnienie wężom zarówno miejsc rozrodu i wygrzewania się gadów, hibernaculum w czasie zimy, jak również stanowią doskonałą bazą żywieniową. Oprócz gniewosza, stwierdzono występowanie: żaby zwinki Rana dalmatina, traszki grzebieniastej Triturus cristatus, rzekotki drzewnej Hyla arborea,  nadobnika włoskiego Calliptamus italicus, siwoszka błękitnego Oedipoda caerulescens, przewężka błękitnego Sphingonotus caerulans, napierśnika torfowiskowego Stethophyma grossum, modliszki Mantis religiosa, lecichy małej Orthetrum coerulescens oraz smardza stożkowatego Morchella conica, pawężnicy palczastej Peltigera polydactylon, pawężnicy psiej P. canina, krynicznika obskubanego Nitella syncarpa, mokradłoszka zaostrzonego Calliergonella cuspidata, ramienicy kosmatej Chara hispida i bagniaka wapiennego Philonotis calcarea. Opis rezerwtau zamieścił RDOS na swojej stronie internetowej

Rezerwat Żaba w gminie Namysłów obejmuje mozaikę dobrze zachowanych lasów, w tym: łęgów jesionowo–olszowych Fraxino-Alnetum, łęgów dębowo–wiązowych Ficario-Ulmetum oraz grądów Galio-Carpinetum. Wielopiętrowy, blisko 200-letni drzewostan budowany jest głownie przez dęby, buka, lipę drobnolistną, a w wilgotniejszych miejscach znaczny udział w nim ma jesion wyniosły. Znajdujący się w proponowanym rezerwacie pomnikowy buk ma wiek szacowany na 483 lata (wg analizy E i M. Gołąbków), co czyniłoby go najstarszym drzewem tego gatunku w Polsce (Gołąbek i Gołąbek 2004). Na uwagę zasługuje występowanie gatunków chronionych: wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine oraz rzadkiego gatunku grzyba – soplówki bukowej Hericium coralloides. Obszar był proponowany do ochrony rezerwatowej już od ok. 30 lat. Pierwotnie do ochrony rezerwatowej proponowana była większa powierzchnia, jednak w wyniku gospodarki leśnej jej część utraciła wartość przyrodniczą.