Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wbrew swojej wcześniejszej wstępnej ocenie oraz pomimo własnych deklaracji o „wspieraniu uzyskiwania dla Polski europejskiego finansowania z instrumentu LIFE”,  zadecydował ostatecznie pod koniec 2022 r., że nie wesprze przedsięwzięcia „Recovery of wet grassland wader populations in Poland through creation of large-scale conservation areas”, na które w 2022 r. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z LIFE w wysokości 6,3 mln EUR (67% budżetu). W konsekwencji, polski koordynator przedsięwzięcia – PTOP – został zmuszony do rezygnacji z finansowania LIFE, a środki zostały przeznaczone na inne europejskie projekty, m. in dotyczące ochrony przyrody w Belgii. Zarząd NFOŚiGW nie uzasadnił swojej negatywnej decyzji, choć podtrzymał ją także na wniosek PTOP o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odrzucone przez Zarząd NFOSiGW przedsięwzięcie, które chciało realizować konsorcjum organizacji pozarządowych: PTOP, Natura International Polska, TP Bocian, TP Alauda i OTOP, zakładało – w perspektywie ponad 5 lat – kompleksową ochronę skrajnie zagrożonych ptaków siewkowatych w 6 obszarach Natura 2000 (Dolina Górnej Narwi, Puszcza Knyszyńska, Bagienna Dolina Narwi, Dolina Liwca, Błota Rakutowskie, Zatoka Pucka), przez stworzenie 10 obszarów intensywnej ochrony prowadzącej do zwiększenia populacji lęgowych o 50%. Działania miały polegać m. in na przywróceniu uwodnienia 920 ha, odpowiednim reżimie wypasu na 420 ha, wykupie 220 ha niezbędnych gruntów. Doświadczenia te miały być modelem pokazującym, że tak zagrożone gatunki da się jednak chronić skutecznie, koncentrując działania ochronę w odpowiednich miejscach. Miały przyczynić się także do lepszego projektowania optymalnych dla siewek programów rolnośrodowiskowych i do lepszego planowania ochrony obszarów Natura 2000. Projekt został wysoko oceniony w ogólnoeuropejskim konkursie o finansowanie LIFE. Był też faktyczną szansą na odwrócenie negatywnych trendów dubelta, rycyka, krwawodzioba, bataliona i czajki w kluczowych dla nich miejscach w Polsce.

LIFE jest europejskim instrumentem finansowym udzielającym dotacji na przedsięwzięcia z zakresu ochrony przyrody różnorodności biologicznej, mitygacji i adaptacji do zmian klimatu oraz działań prośrodowiskowych. Dofinasowanie w wysokości 60%  (wyjątkowo 67% lub 75%) jest udzielane najlepszym projektom wygrywającym w ogólnoeuropejskim konkursie – muszą być to projekty o znaczeniu ogólnoeuropejskim (zwykle zaplanowane na 4-7 lat, z budżetami po kilka mln EUR). Pozostała część budżetu musi być jednak sfinansowana ze środków innych niż unijne.