16 lutego 2023 r., a więc z ponad rocznym opóźnieniem w stosunku do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (termin upłynął w grudniu 2021), opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Opublikowany plan liczy 46865 stron (jego wydruk na typowym papierze A4 ważyłby bez okładek ponad 200 kg) i został opublikowany jako 50 osobnych plików pdf.

Wcześniej zostały już opublikowane plany dla dorzeczy: Dunaju, Pregoły, Świeżej, Łaby, Niemna, Banówki, Dniestru.  Wciąż czekamy na publikację brakującego planu dla dorzecza Odry.

Dzień wcześniej, 15 lutego, Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwnaruszeniowe przeciwko Polsce i 15 innym krajom w związku z brakiem ustanowionych planów.

Plany gospodarowania wodami w dorzeczach to podstawowe dokumenty planistyczne gospodarki wodnej, sporządzane przez PGW Wody Polskie a ustanawiane przez Ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Powinny charakteryzować wszystkie części wód w danym dorzeczu i zależne od wód obszary chronione, określać dla nich cele środowiskowe, ustalać program działań, który zapewni osiągnięcie tych celów. Celem środowiskowym dla wód jest z założenia osiągnięcie tzw. dobrego stanu ekologicznego. Możliwe jest jednak określenie w planach odstępstw od tego celu, na warunkach określonych Ramową Dyrektywą wodną. Celem środowiskowym dla zależnych od wód obszarów chronionych jest osiągnięcie, w zakresie stanu wód, norm i celów wynikających z aktów utworzenia lub z planów ochrony tych obszarów.  Aktualnie publikowane plany to trzecia edycja (tzw. druga aktualizacja) tych dokumentów. Dyrektywa wymaga, by aktualizować je co 6 lat (grudzień 2015, grudzień 2021, grudzień 2027…). W aktualnej edycji zmieniono podział wód Polski na tzw. jednolite części wód, czyli podstawowe jednostki planistyczne. O zawartości i jakości tych planów w ich trzeciej edycji napiszemy prawdopodobnie w oddzielnej Wiadomości.

Na stronie https://apgw.gov.pl/pl/III-cykl-materialy-do-pobrania Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej udostępnia dane przestrzenne (warstwy shp) oraz narzędzie umożliwiające wygenerowanie (jako pdf) karty charakterystyki wskazanej części wód (także z nieopublikowanego jeszcze planu dla Odry).

18.02.2023.