Do poniedziałku 20 lutego 2023 r. można składać oferty w ogłoszonym przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp. przetargu na Ocenę wpływu działań ochronnych na przedmioty ochrony w 2 obszarach Natura 2000 Diabelski Staw koło Radomicka PLH080056 oraz Dolina Pliszki PLH080011, w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”.

W ramach realizacji zamówienia RDOŚ oczekuje wykonania, przy zastosowaniu metodyki GIOŚ, monitoringu (oceny stanu) siedlisk przyrodniczych 7110, 7140 i 7150 w wymienionych obszarach – w terminie do 22 maja 2023 r., a ponadto uznaje skrócenie tego terminu o maksymalnie 4 tygodnie za kryterium oceny oferty z wagą 40%.

Siedlisko przyrodnicze 7150 to przygiełkowiska, których strukturę determinuje występowanie przygiełek Rhynchospora alba i Rhynchospora fusca. Biologia przygiełek jest taka, że zakwitają one w lipcu i są widoczne do późnej jesieni. Metodyka GIOŚ wyraźnie wskazuje, że to siedlisko należy monitorować w lipcu i sierpniu. Także siedliska 7110 i 7140 cechują się generalnie późnym rozwojem fenologicznym roślinności: maj na torfowiskach to dopiero ”przedwiośnie”; metodyki GIOŚ wskazują że te siedliska powinny być monitorowane odpowiednio: w sierpniu, oraz od połowy lipca do sierpnia.

Za swoje zamówienie RDOŚ w Gorzowie Wlkp. zamierza zapłacić publicznymi pieniędzmi, które później w statystykach będą wykazywane jako „wydane na ochronę przyrody”.