Zarządzeniem z 15 lutego 2023 r. RDOŚ w Białymstoku utworzył rezerwat przyrody Strabla o powierzchni 92,12 ha. Zarządzenie wejdzie w życie 8 marca. Rezerwat leży w gminie Wyszki, w powiecie bielskim. Celem ochrony jest zachowanie kluczowego w skali Doliny Narwi, obszaru lęgów i bytowania rzadkich gatunków drapieżnych ptaków i występujących tam ssaków.

Treść zarządzenia: https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2023/991/akt.pdf

Identyfikacja walorów tego obiektu jest pokłosiem przedsięwzięcia  Identyfikacja i ochrona kluczowych dla fauny lasów w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi”, zrealizowanego przez Komitet Ochrony Orłów w 2022 r. Rezerwat obejmuje podmokły las o zróżnicowanej strukturze widnego olsu, przechodzącego w bardziej zwartą postać z domieszką świerka. Zawiera duże pokłady martwego drewna, fragmenty szuwaru i turzycowisk. O jego kluczowym znaczeniu dla fauny świadczy bogactwo ptaków szponiastych i sów, które znalazły tu dogodne i spokojne miejsce do gniazdowania i przebywania; fotopułapki rejestrują też regularną obecność wilka.

Jest to pierwszy rezerwat przyrody, jaki RDOŚ w Białymstoku utworzył w całej swojej historii. Według danych zgromadzonych w ramach przedsięwzięcia Klubu Przyrodników „Rezerwaty przyrody – czas na come back”, w tym województwie potrzebujemy jeszcze co najmniej 55 rezerwatów o powierzchni 6200 ha.

28.02.2023.