16 maja 2023 r. RDOŚ w Gdańsku wydał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Dolina Kulawy: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/2430/

Do tej pory rezerwat (istniejący od 2009 r.) składał się z dwóch części, południowej i północnej, rozdzielonych jeziorem Głuche Duże z przyległymi lasami, łąkami, ziołoroślami i murawami na dawnych wyrobiskach kredy. Zarządzenie włącza ten rozdzielający obszar w granice rezerwatu, co oznacza jego powiększenie o prawie 92 ha, do powierzchni 247,03 ha. Rezerwat objął niemal w całości dolinę rzeki Kulawa (poza rezerwatem pozostaje krótki, ujściowy odcinek rzeki).

Jezioro Głuche Duże to dobrze wykształcone i zachowane jezioro eutroficzne, w jego florze są m.in. rzadkie gatunki rdestnic: ścieśniona Potamogeton compressus, nitkowata Potamogeton filiformis i szczeciolistna Potamogeton friesii. Sąsiadują z nim źródliska, łęgi olszowe i bory sosnowe, wśród których zachowały się płaty enklawy roślinności  łąkowej, murawowej i ziołoroślowej, w tym na dawnych wyrobiskach kredy jeziornej. Siedliska są bogate w wapń. Występują tu m.in. bogate populacje nasięźrzału pospolitego Ophioglossum vulgatum (populacja przekraczająca tysiąc osobników) i podejźrzona księżycowego Botrychium lunaria; storczyk drobnokwiatowy Orchis ustulata, obuwik Cypripedium calceolus, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka plamista Dactylorhiza maculata.

Do powiększenia rezerwatu wydatnie przyczyniła się wola nadleśnictwa Przymuszewo, którego tereny zostały włączone. Dokumentację opracował w 2022 r. Klub Przyrodników. Mamy nadzieję, że objęcie ochroną rezerwatową otoczenia jeziora Głuche Duże powstrzyma naciski w kierunku lokalizacji tam funkcji rekreacyjnych.

29.05.2023.