Ostoja Kąty, o powierzchni 24 ha, obejmuje wzniesienie Wieprzecka Góra, położone koło wsi Kąty II w gminie Zamość. Projektem "Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce - teoria i praktyka" objęte zostaną zbocza wzniesienia o ekspozycji S, SW, N, NW i SE. Od lat 50. XX wieku. planowano utworzenie tu rezerwatu przyrody, lecz ze względu na skomplikowaną strukturę własnościową, ochroną, jako pomnik przyrody, udało się objąć jedynie płat murawy kserotermicznej o powierzchni ok. 2 ha. 


Wieprzecka Góra, położona jest na terenie Padołu Zamojskiego, mezoregionu Wyżyny Lubelskiej. Na ciepłych, kamienistych zboczach wykształciły się kwietne murawy kserotermiczne z istotnymi stanowiskami storczykowatych (kod 6210). Spotykane w Kątach zbiorowiska roślinności ciepłolubnej należą do zespołu Inuletum ensifoliae i zbiorowiska z kłosownicą pierzastą Brachypodium pinnatum. Murawy na Wieprzeckiej Górze ze względu na duże bogactwo rzadkich i chronionych gatunków roślin, są najprawdopodobniej najcenniejszymi w Polsce. Występuje tutaj aż 26 gatunków objętych ochroną. Do najcenniejszych z nich należą: dziurawiec wytworny Hypericum elegans, ciemiężyca czarna Veratrum nigrum, szafirek miękkolistny Muscari comosum i goryczuszka wczesna Gentianella lutescens. Masowo rosną tu takie gatunki kserotermiczne, jak: oman wąskolistny Inula ensifolia, głowienka wielkokwiatowa Prunella grandiflora, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, aster gawędka Aster amellus, traganek długokwiatowy Astragalus onobrychis i wiele innych. 

Dobrze poznana jest fauna bezkręgowców obszaru Kąty. Często można tu zaobserwować pazia królowej Papilio machaon. Odnotowano tutaj również obecność szlaczkonia szafrańca Colias myrmidone i modraszka lazurka Polyommatus thersites

Na słabiej nagrzewających się w ciągu dnia, północnych zboczach wzgórza, wykształciły się zagajniki sosnowe i zarośla tarniny Prunus spinosa. Ponieważ obiekt znajduje się przy szlaku komunikacyjnym ze wsi Wychody do Kątów II, ostoja narażona jest na silną antropopresję. Murawy kserotermiczne są deptane, zaśmiecane, a dekoracyjne gatunki roślin wykopywane do ogródków i zrywane. Niektórym fragmentom muraw zagraża wiosenne wypalanie, doprowadzające do inwazji gatunków okrajkowych, jak ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria i pajęcznica gałęzista Anthericum ramosum.

Anemone sylvestris

Anemone silvestris

Anemone sylvestris P.Chmielewski XericGrasslandsPL

Anemone silvestris

Kąty K.Barańska XericGrasslandsPL

Widok skarpy

Muscari comosum P.Chmielewski XericGrasslandsPL

Muscari comosum

gołka długoostrogowa

Gymnadenia conopsea

Trifolium rubens

Trifolium rubens