Ostoja Torfowisko Pliszka to obszar dzierżawiony od Nadleśnictwa Krosno Odrzańskie znajdujący się na terenie projektowanego rezerwatu „Torfowisko Pliszka”. Projektowany rezerwat znajduje się w obrębie rozległego kompleksu leśnego wchodzącego w skład Puszczy Lubuskiej. W bezpośrednim otoczeniu projektowanego rezerwatu prowadzona jest gospodarka leśna a na terenie dzierżawionym przez Klub prowadzona jest ekstensywna gospodarka kośna. Obszar został przywrócony do takiego sposobu użytkowania w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423. W pobliżu projektowanego rezerwatu, przy skarpie doliny przebiegają łatwo dostępne drogi leśne. Teren nie jest atrakcyjny pod względem wypoczynkowo-rekreacyjnym dla większości społeczeństwa. Około 1 km na zachód od rezerwatu leży niewielka osada Pliszka. Obszar projektowanego rezerwatu, w części przylegającej do mineralnej krawędzi użytkowany był do niedawna rolniczo (kośnie).

Jak pokazują mapy z początku XX wieku obszar był prawdopodobnie użytkowany rolniczo jako łąki kośne bądź pastwiska. Lokalizacja rowów melioracyjnych wskazuje, że tylko przykrawędziowe fragmenty torfowiska pozostawały zagospodarowane. Centralna cześć torfowiska prawdopodobnie nie była użytkowana aczkolwiek należy przypuszczać że okazjonalnie (w latach kiedy powierzchnia torfowiska zamarzała) pozyskiwano z niej biomasę np. na ściółke dla zwierząt. Z uwagi na wyjątkowo podmokły charakter terenu i brak możliwości znaczącego obniżenia poziomu wód koryto rzeki Pliszki nie uległo znaczącym zmianom. Również w okresie powojennym rzeka Pliszka na tym odcinku, ze względu na brak możliwości technicznych, nie była regulowana i konserwowana. Panujące tu specyficzne warunki hydrologiczne przyczyniły się do zachowania się tej części doliny rzeki Pliszki w niemal nienaruszonym, naturalnym stanie. 
W trakcie prowadzenia badań terenowych na obszarze projektowanego rezerwatu oraz jego najbliższym sąsiedztwie obejmującym cały kompleks torfowiskowy, stwierdzono 185 gatunków roślin. Wśród nich 150 stanowiły gatunki roślin naczyniowych, natomiast 35 to gatunki mszaków. Flora projektowanego rezerwatu na tle terenów sąsiednich charakteryzuje się dużym bogactwem.

O bogactwie flory na tego terenu zadecydowało duże zróżnicowanie środowiska przyrodniczego zwłaszcza, obecność tak szczególnych siedlisk jak źródliska, mechowiska, lasy bagienne i zboczowe.

W granicach projektowanego rezerwatu stwierdzono 22 gatunki rzadkie, zagrożone bądź objęte ochroną prawną.  

dactylorhiza pliszka epipactis palustris
Dactylorhiza sp. widok na torfowisko Epipactis palustris