Ostoja Zatoń Dolna obejmuje strome zbocza doliny Odry oraz pagórów morenowych, które w tym miejscu dochodzą prostopadle do koryta rzecznego między miejscowościami Raduń i Zatoń Dolna. 
Obszar odznacza się niezwykle zróżnicowaną rzeźbą terenu. Miejscami wzniesienia dochodzą do prawie 100 m n.p.m. i nachylone są pod kątem nawet 50°. Utworem budującym wzgórza, w przeważającej części jest glina pylasta bogata w węglan wapnia. Tylko miejscami na powierzchni widoczne są skupiska dużych głazów narzutowych, brak natomiast mniejszych kamieni i żwiru. 
 

Tego typu warunki abiotyczne sprawiły, że rozwinęła się tu specyficzna kombinacja rzadkich skrajnych siedliskowo zbiorowisk roślinnych, które jako różne stadia sukcesji występują na zboczach pod Raduniem i Zatonią Dolną: muraw kserotermicznych (Linosyridi-Stipetum pulcherrimae, Potentillo-Stipetum i Adonido-Brachypodietum), bogatych gatunkowo kserotermicznych zarośli (Querceto-Lithospermetum subboreale) oraz łęgów zboczowych (Fraxino-Ulmetum). W niektórych miejscach występują również inne siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: źródliska nawapienne, łąki świeże, lasy grądowe oraz buczyny storczykowe. 

Już ok. 50 lat temu padła propozycja utworzenia na omawianym terenie rezerwatu leśno stepowego pod Raduniem nad Odrą. Wówczas miejsce to porównywano do znanego rezerwatu w Bielinku. Strome zbocza wzgórz nieopodal miejscowości Raduń nad Odrą są od dawna znanym i cenionym, wyróżniającym się w kraju stanowiskiem roślinności kserotermicznej. Jako najcenniejszy element flory projektowanego rezerwatu uznano ostnicę powabną. Obecnie to jedno z 5 istniejących stanowisk tej rzadkiej trawy w Polsce. W 1960 r. to stanowisko uznawane było za największy w kraju, jednolity płat murawy kserotermicznej z dominującą ostnicą powabną. Inne rzadkie gatunki występujące na kserotermicznych zboczach pod Raduniem to: pajęcznica liliowata, turzyca delikatna i niska, ostrołódka kosmata, aster ożota, dzwonek syberysjki i boloński, buławnik wielkokwiatowy, kilka gatunków zaraz, gryziel stepowy, ślimak żeberkowany, kilka gatunków rzadkich ptaków drapieżnych oraz wiele innych. 
 

To niezwykłe bogactwo gatunków i siedlisk sprawia że wzgórza między Zatonią i Raduniem pełnią niebagatelną rolę w utrzymywaniu wysokiej bioróżnorodności nie tylko w skali regionalnej ale i krajowej, a ze względu na obecność siedlisk i gatunków naturowych również europejskiej. W lipcu 2012 r. Klub Przyrodników kupił jedną z działek obejmujących najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty zboczy koło Zatoni. Kupiona działka ma powierzchnię 16,63 ha i obejmuje dużą część wąwozu prostopadle przecinającego zbocze doliny Odry. W dole wąwozu płynie niewielki potok oraz znajdują się liczne, wciąż petryfikujące wapienne źródliska. Wzdłuż cieku ciągnie się fragment łęgu olszowo-jesionowego oraz znajdują się niewielkie płaty grądów. Ciekawostką są tutaj, osiągające ogromne rozmiary drzewiaste leszczyny. Ponad nimi wznoszą się trzy pagórki pokryte mozaiką muraw kserotermicznych oraz ciepłolubnych zarośli. Na murawach występują liczne ciepłolubne gatunki roślin, takie jak aster ożota, zaraza czerwonawa, dzwonek syberyjski i wiele innych. Niestety górna część wąwozu, będąca niegdyś pastwiskami została w ciągu ostatnich lat zaorana i przekształcona w pola uprawne.

Praktycznie zaraz po zakupie działki Klub przystąpił do działań ochrony czynnej. Jeszcze w 2012 r. rozpoczęto wycinkę ekspansywnych zarośli oraz odtwarzanie zaoranych pastwisk. W 2013 r. na murawy w Zatoni powrócą również owce. Doskonałym uzupełnieniem ostoi „Murawy w Zatoni” jest powołany dzięki staraniom Klubu Przyrodników, w 2012 r. rezerwat „Słoneczne Wzgórza”. Obydwa obiekty znajdują się w odległości ok 1 km. od siebie i obejmują jedne z najcenniejszych muraw kserotermicznych w województwie zachodniopomorskim.
Głównym zagrożeniem zboczy między Raduniem i Zatonią jest gospodarka leśna. Podczas ostatnich kilku dekad zalesiono znaczną część muraw kserotermicznych występujących na omawianych zboczach. Kolejnym zagrożeniem jest zarzucenie pasterstwa na siedliskach nieleśnych i uruchomiona tym sukcesja naturalna. 
Obszar w całości znajduje się na terenie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Raduń Zatoń3 K.Barańska XericGrasslandsPL sheep K.Barańska XericGrasslandsPL Raduń Zatoń9 K.Barańska XericGrasslandsPL