Kompleks łąk o powierzchni 6,2 ha, połołony 2 km od miejscowości Koźminek w gminie Szczaniec, na krawędzi doliny Leniwej Obry. Występują tu zarówno płaty zespołu Selino-Molinietum w podzespole typicum oraz Caricetosum flavae, jak i bardziej ciepłolubny, bogaty gatunkowo zespół Galietum boreale. W miejscach wilgotniejszych zaznacza się duży udział turzyc, głównie Carex disticha oraz Carex acutiformis. W północnej części licznie występują niskie krzewy Salix rosmarinifolia, odnawiające się po każdym pokosie. W dalszej części obszaru pojawia się również łąka wilgotna Angelico-Cirsietum oleracei z licznymi gatunkami charakterystycznymi, na wyniesieniach nawiązująca do łąk świeżych, zaś w zagłębieniach do turzycowisk, łąk trzęślicowych i mechowisk. Na tym niewielkim obszarze stwierdzono występowanie ponad 130 gatunków roślin, w tym mieczyka dachówkowatego, goździka pysznego, nasięźrzała pospolitego, wilżyny ciernistej, turzycy dwustronnej, storczyka Fuchsa, storczyka plamistego, storczyka krwistego, storczyka szerokolistnego oraz storczyka kukawki.

 

 łąka trzęślicowa katarzyna kiaszewicz 3

 łąka trzęślicowa katarzyna kiaszewicz 5

 

{source}