2021.12.20 Unieważnienie | PDF

 


OGŁOSZENIE

Świebodzin, dnia 08.12.2021 r.

 

 

Klub Przyrodników,

 

ul. 1 Maja 22,

66-200 Świebodzin;

Tel/fax: 68 38 282 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej Ogłoszenia.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach projektu pt.:

LIFE Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”,

o numerze LIFE17 NAT/BE/445.

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: ciągnika rolniczego typu sadowniczo-ogrodniczego z ładowaczem przednim oraz samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie do 3,5 tony do Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, gm. Górzyca.

Podstawowe kody CPV: 34136000      Samochody półciężarowe

To zamówienie nie  jest podzielone na części.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w ciągu 360 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • posiadania wiedzy i doświadczenia
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej
 • braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanieanalogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu nieograniczonego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 3  do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na warunkach określonych w SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

 • Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 80 %
 • Termin dostawy - znaczenie kryterium - 20%

                     Punkty zostaną obliczone wg. wzorów określonych w SIWZ.

Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

 • postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
 • gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
 • w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
 • zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania ofert;
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
 • odwołania przetargu przed terminem składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 20 grudnia 2021 r.  do godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert:  20 grudnia 2021 r. godz. 13:00


DOKUMENTY DO OGŁOSZENIA Z DNIA 23.11.2021 r.

OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE  TED

1. SIWZ (DOCX)

2. ZAŁACZNIK NR 1, 2 - Formularz ofertowy, oświadczenia (DOCX)

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - WZÓR UMOWY (DOC)