ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445  

Green Valleys connecting habitats’ conservation with long term biomass management and multistakeholder approach

Przyłączenie pieca CO na biomasę wraz ze zbiornikiem akumulacyjnym do istniejącej instalacji CO budynku Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach

 

Na podstawie zasad udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Świebodzin, 30 sierpnia 2023 r.

 

I. Zamawiający

 

Klub Przyrodników

Owczary 17, 69-113 Górzyca

NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj.:

 1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy przedmiotowej kotłowni wraz z przeprowadzeniem oceny zaawansowania prac.
 2. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, decyzjami i innymi obowiązującymi dokumentami (niezbędna dokumentacja znajduje się w biurze Klubu Przyrodników – Owczary 17).
 3. Dokończenie niezbędnych prac  hydraulicznych, których celem jest przyłączenie nowej kotłowni wraz z piecem i zbiornikiem akumulacyjnym do budynku Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, gm. Górzyca zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskanymi niezbędnymi pozwoleniami.  
 4. Wymianie lub instalacji nowego komina.
 5. Uzyskanie niezbędnych, wymaganych przepisami warunków, opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień dotyczących instalacji hydraulicznej.
 6. Przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
 7. Wykonanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz kompleksowej instrukcji eksploatacji kotłowni.

 

 1. Zamawiający wymaga kompleksowego skoordynowania całego układu kotłowego polegającego na:
 • dokończeniu niezbędnych prac  hydraulicznych, których celem jest przyłączenie nowej kotłowni wraz z piecem i zbiornikiem akumulacyjnym do budynku Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, gm. Górzyca zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskanymi niezbędnymi pozwoleniami.
 • powiązaniu dwóch układów grzewczych – istniejącego z kotłem ATMOS, znajdującego się w budynku Stacji Terenowej Klubu Przyrodników z projektowanym układem z kotłem EKOPAL.
 • Wymianie lub instalacji nowego komina

 

 1. Zamawiający wymaga kompleksowego uporządkowania całego układu kotłowego tak, aby oba kotły (ATMOS oraz nowy kocioł na biomasę w nowej kotłowni) funkcjonowały prawidłowo i bezpiecznie dla obsługi i użytkowników. W istniejącym budynku ze względu na kolejne rozbudowy układu grzewczego i układu ciepłej wody użytkowej, następowało kolejne dokładanie osprzętów i orurowania. Włączenie zasilania nowej kotłowni powoduje dalsze dokładanie osprzętów i rur.
 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy doboru odpowiedniego systemu kominowego, dedykowanego do kotła EKOPAL. Zmiana uzasadniona jest wymogami dokumentacji Techniczno-Ruchowej kotłów EKOPAL RM. Wskazane jest ( na stronie 8 i 14), podłączenie kotła do komina, pod kątem 45 stopni, a tym samym zastosowanie trójnika kominowego również około 45 stopni odnoga. Ze względu na istniejące posadowienie kotła EKOPAL, zasadne wydaje się zamontowanie komina zewnętrznego z płaszczem izolowanym termicznie.
 3. Wykonawca uwzględni rozwiązania techniczne tak aby temperatura zasilającej wody grzewczej wynosiła od 80—90 stopni C (według instrukcji str.16). Zawór mieszający wody powracającej minimum 55 stopni C. Wraz z rosnącą temperaturą wody powracającej do kotła, spada ilość kwaśnych kondensatów oraz substancji smolistych1 co zapewnia dłuższą żywotność kotła, tym samym należy wyeliminować częste rozpalanie i wygasanie kotła, bowiem w tych sytuacjach powyższe warunki temperaturowe nie są spełnione i działają szkodliwie na płaszcz stalowy kotła EKOPAL.
 4. W przypadku koniecznych zmian w stosunku do istniejącego projektu technicznego Wykonawca dokona niezbędnych czynności w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień z projektantem kotłowni.
 5. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne, wymagane przepisami warunki, opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia i zwolnienia.
 6. Wykonawca przeprowadzi niezbędne próby, badania i odbiory oraz przekaże do użytkowania przedmiot zamówienia Zamawiającemu.
 7. Wykonawca przeprowadzi niezbędne szkolenia z zakresu obsługi kotłowni personelu Zamawiającego
 8. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Dokumentację Powykonawczą w 3 egz. papierowych i 3 egz. w wersji elektronicznej
 9. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu Instrukcję Eksploatacji kotłowni w 4 egz. Papierowych i 4 egz. w wersji elektronicznej

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

 1. Projekt budowlany budynku gospodarczego (kotłownia)
 2. Decyzja Starosty Słubickiego nr 191/2020 z dnia 15.06.2020 z aneksem z dnia 21.09.2021r.

 

 

Jeżeli okazałoby się, że jest to niezbędne dla osiągnięcia celu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany specyfikacji technicznej lub lokalizacji poszczególnych elementów, a jeśli zmiany takie wpłyną na kalkulację kosztów Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy – odpowiednią zmianę wynagrodzenia.   

 

 1. Kody CPV:

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262520-2 Roboty murowe

 

 

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowo technicznej, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu montażowego oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, materiałów niezbędnych do wykonania umowy (odpowiednie ubrania ochronne, narzędzia), transportu.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników i/lub na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
  3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
  4. Wykonawca wystawi gwarancję rzetelności wykonanych prac. Długość gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

 

II.Termin wykonania zamówienia, dostawa i płatność

 1. Zamawiający oczekuje wykonania całości zamówienia do dnia 20 października 2023 r.
 2. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 30 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.
 3. UWAGA! Wykonawca zadba, aby wystawiona faktura posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej określenia: „wykonano w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445.

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty

 

 1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Cena powinna obejmować wszystkie elementy świadczonej usługi.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  1. Formularz ofertowy –  wg wzoru załącznika nr 1; Formularz musi zawierać:
   1. Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy).
   2. Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wg. formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
   3. Datę sporządzenia oferty
   4. Podpis Wykonawcy
  2. Kosztorys ofertowy wg wzoru z załącznika nr 2
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V.1.a, c, d, e – załącznik nr 3;
  4. Wykaz wykonanych usług o zbliżonym charakterze i zakresie, o których mowa w punkcie VII.1.b – załącznik nr 4;
  5. Załączniki dokumentujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

IV.Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia –

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zadań inwestycyjnych, które obejmowały swym zakresem budowę jak w nin. zamówieniu.

 1. Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia tj.
 • Kierownika Budowy legitymującego się odpowiednimi, wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. 
 • Kierownika robót sieci sanitarnych legitymującego się odpowiednimi, wymaganymi uprawnieniami budowlanymi. 

 

Zamawiający wymaga, aby osoby zgłoszone przez Wykonawcę były zaangażowane w realizację Przedsięwzięcia, poprzez obecność tych osób, na placu budowy.

 

Wymóg posiadania uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w danej specjalności, należy rozumieć jako wymóg stawiany w niniejszym postępowaniu Wykonawcom i osobom, który weryfikowany będzie przez Zamawiającego dopiero na etapie realizacji usługi.

 

W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie co najmniej 3 prac obejmujących roboty z zakresu instalacji CO.

Weryfikacja spełnienia tego kryterium nastąpi na podstawie wykazu takich prac, (wg załącznika nr 3) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, czy prace zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone. Jeśli prace zostały wykonane na rzecz Zamawiającego nie ma obowiązku przedstawiania takich dowodów wraz z ofertą.

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 2. sytuacji ekonomicznej i finansowej – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 3. braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:
  • z żadnej z przyczyn analogicznych do przyczyn wymienionych w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
  • za udział w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawartą w art. 2 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/733/WSiSW;
  • za korupcję, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 3 aktu Rady z dnia 26 maja 1997 r. oraz art. 3 ust. 1 wspólnego działania Rady 98/742/WSiSW;
  • za oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
  • za udział w praniu pieniędzy, zgodnie z definicją art. 1 dyrektywy Rady 91/308/EWG z dnia 10 czerwca 1991 r. w sprawie uniemożliwienia korzystania z systemu finansowego w celu prania pieniędzy

 – weryfikowane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

V.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

 

 1. Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 70%
 2. Termin wykonania – znaczenie kryterium – 30%,

 

Punkty zostaną obliczone wg. wzoru: a + b (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) osobno dla każdej części zamówienia, gdzie:

 

        cena najniższa spośród badanych ofert

 1. liczba uzyskanych punktów =  ___________________________________________________________________________  x 0,7

         cena badanej oferty 

 

skrócony termin oferowany (liczba tygodni)

 1. liczba uzyskanych punktów = ______________________________________________________________                  x 0,3

                                                        najkrótszy oferowany termin (liczba tygodni) 

 

 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, która w bilansie kryterialnym uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty dające w bilansie kryterialnym taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawca składając oferty dodatkowe, nie może zaoferować wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach elementów podlegających ocenie. 

 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

 

 1. Podpisana oferta powinna być dostarczona do siedziby Klubu Przyrodników (Owczary 17, gm. Górzyca). do dnia 7 września 2023 r. godz. 12:00.
 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniony na stronie www zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia procesu bez dokonania wyboru Wykonawcy.

 

VII.Termin związania ofertą

 

Oferent zgadza się na bycie związanym oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

 

VIII.Dodatkowe informacje

 

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest p. Robert Stańko, 696029760; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach projektu LIFE17 NAT/BE/445

“Green Valleys connecting habitats’ conservation with long term biomass management and multistakeholder approach” na podstawie pkt. II Zasad udzielania zamówień obowiązujących w Klubie Przyrodników wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa Klubu Przyrodników z dnia 1.07.2014 r. (Zasady udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro). Oferenci mają prawo wglądu w ww. dokument.

 

IX.Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą e-mailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

X.Załączniki

 

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2: Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik 3: Zestawienie wykonanych prac dokumentujących doświadczenie Wykonawcy