17.11.2023

 

Informacja o złożonych ofertach

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 pn „LIFE Apollo2020: Ochrona niepylaka apollo w

Polsce, Czechach i Austrii”

Wycinanie krzewów i drzew wraz z usunięciem biomasy w rezerwacie Kruczy Kamień

 

Na podstawie zasad udzielania zamówień, dla których szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


Świebodzin, 31 października 2023 r.

I. Zamawiający

Klub Przyrodników

Owczary 17

69-110 Górzyca

Tel.: 694 206 670

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wycinanie krzewów i drzew wraz z usunięciem biomasy w rezerwacie Kruczy Kamień w ramach realizacji Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr 25.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu Kruczy Kamień:
 2. Usuwanie krzewów (w tym róży alpejskiej), nalotu, podrostu i form odroślowych drzew (z wyjątkiem irgi zwyczajnej). Ręczne usunięcie biomasy z terenu rezerwatu, w miejsce wskazane przez Nadleśnictwo Kamienna Góra, w terminie 14 dni od zakończenia wycinki. Złożenie tzw. grubizny (drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu powyżej 5 cm, w korze powyżej 7 cm) w miejscu wskazanym przez Nadleśnictwo Kamienna Góra. Wywiezienie i utylizacja biomasy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.
 3. Ścinka przy użyciu pilarki łańcuchowej do 30 wskazanych przez Zamawiającego drzew, głównie klona zwyczajnego, klona jawora, brzozy brodawkowatej. Pocięcie drewna na odcinki o długości nie mniejszej niż 1_m.
 4. Ręczne zniesienie wałków drewna z terenu rezerwatu do drogi gruntowej, która przebiega przy granicy rezerwatu, tak aby nie doprowadzić do nadmiernego uszkodzenie gleby i osuwiska. Ne teren osuwiska nie można wprowadzić konia, wjechać samochodem, ciągnikiem, quadem, czy innym pojazdem, ani wciągnąć przyczepy; nie można też palić ognisk. Odległość od miejsca wycinki do miejsca, w które można wjechać pojazdem nie przekracza kilkudziesięciu metrów. Biomasa ma zostać usunięta w terminie 14 dni od zakończenia wycinki. Całkowite usunięcie z terenu rezerwatu biomasy, powstałej w wyniku wycinki, jest warunkiem odbioru zlecenia.
 5. Załadunek oraz mechaniczne przewiezienie (ciągnik) pozyskanego materiału z pierwotnego miejsca składowania w miejsce wskazane przez przedstawiciela Nadleśnictwa Kamienna Góra, na odległość nie większą niż 500 m. Złożenie osobno tzw. grubizny (j.w.) i drewna wielkowymiarowego (o średnicy górnej od 14 cm bez kory) w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Nadleśnictwa Kamienna Góra. Pocięte wałki należy ułożyć osobno w stos wg wskazówek przedstawiciela Nadleśnictwa. Pozostałości drzewne: usunięte krzewy, nalot, części po usuniętych drzewach (chrust) należy złożyć w pryzmę.
 6. Prace mają być prowadzone ręcznie i nie mogą wpływać negatywnie na powierzchnię gruntów działek przylegających do terenu prowadzonych prac.
 7. Prace prowadzone będą w Rezerwacie Kruczy Kamień (Działka nr 236/257, obręb ewidencyjny LUBAWKA_4, gmina Lubawka – miasto, powiat kamiennogórski województwo dolnośląskie; adres leśny: 13-12-2-15-257 -a -00). Nachylenie stoków zmienne, od 20 do 80%, na powierzchni ok. 1,7_ha. Lokalizacja powierzchni przeznaczonej do wykonania prac znajduje się w załączniku mapowym nr 4 do Zapytania.
 8. Ze względu na fakt, że obszar prowadzonych prac jest rezerwatem przyrody, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek do stosowania się do wytycznych Zamawiającego oraz wskazanego przez niego Nadzoru Przyrodniczego (eksperta botanika) w zakresie zarówno wskazania obszarów do prowadzenia wycinki jak i obszarów do pozostawienia w stanie niezmienionym oraz do sposobu prowadzenia prac.
 9. Ze względu na fakt, że obszar znajduje się na terenie Lasów Państwowych, Wykonawca ma bezwzględny obowiązek do stosowania się do wytycznych przedstawiciela Nadleśnictwa Kamienna Góra w zakresie sposobu prowadzenia prac związanych z wycinką drzew i krzewów oraz zagospodarowaniem powstałego w ten sposób surowca drzewnego.
 10. Sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
 11. Kody CPV:

77211400-6 Usługi wycinania drzew

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

77300000-3 Usługi ogrodnicze

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania.
  2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników i/lub na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.
  3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.
  4. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, dochowa wszelkich przepisów ochrony przyrody, zapewniając że prace nie spowodują szkód przyrodniczych, w razie wątpliwości konsultując się z Zamawiającym.
  5. Zamawiający posiada wszystkie stosowne uzgodnienia z właścicielem działki na realizację powyższych działań.
  6. Przed rozpoczęciem prac, Wykonawca ma obowiązek skonsultować zaplanowaną metodę i termin ich wykonania z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego na 5 dni przed o zamiarze rozpoczęcia prac.

III. Termin wykonania zamówienia i płatność

 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31 stycznia 2024 r.
 2. Warunkiem odbioru wykonanego zlecenia, będzie wizja terenowa, przeprowadzona przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po której sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
 3. Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy, realizowanym w ciągu 14 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury.
 4. UWAGA! Wykonawca zadba, aby wystawiona faktura posiadała bezpośrednie odniesienie do projektu, z którego zamówienie jest współfinansowane poprzez wprowadzenie do treści faktury co najmniej określenia: „Wykonano w ramach projektu LIFE20 NAT/PL/000151 LIFE Apollo2020”.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Oferent może złożyć jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 3. Cena powinna obejmować wszystkie elementy świadczonej usługi.
 4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
 5. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
  1. Formularz ofertowy – wg wzoru załącznika nr 1; Formularz musi zawierać:
   1. Pełną nazwę, adres lub siedzibę dostawcy numer telefonu oraz numer NIP i REGON (jeśli dotyczy).
   2. Cenę za realizację zamówienia przedstawioną jako cenę brutto, zawierającą podatek VAT, który wykonawca jest zobowiązany obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
   3. Datę sporządzenia oferty.
   4. Podpis Wykonawcy.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie V. – załącznik nr 2.
  3. Wykaz wykonanych usług o zbliżonym charakterze i zakresie, o których mowa w punkcie V.1.a – załącznik nr 3.
  4. Załączniki dokumentujące spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

V. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:
  1. Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - min. jedno zadanie, w ramach którego prowadzona było ręczne wycinanie krzewów lub/i drzew na terenie objętym ochroną rezerwatową lub będącym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 o wartości minimum 20000,00 PLN brutto.
  2. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami do wykonywania pracy drwala (uprawnienia drwala motorniczego - operatora pilarki spalinowej) – weryfikacja na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
  3. Wykonawca zapewni dwuosobowe wykonywanie prac z użyciem pilarek spalinowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 161 poz. 1141) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert

 1. Podpisana oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 17 listopada 2023 r. godz. 12:00.
 2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej do podmiotów, które złożyły ofertę oraz umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Termin związania ofertą

Oferent zgadza się na bycie związanym oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

VIII. Dodatkowe informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniona jest Anna Bator-Kocoł, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 533700607 oraz Kamila Grzesiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 504033370.

IX. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie albo drogą e-mailową, wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki

ZAPYTANIE

Załącznik 1. Wzór formularza ofertowego

Załącznik 2: Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik 3: Zestawienie wykonanych prac dokumentujących doświadczenie Wykonawcy

Załącznik 4. Mapa zabiegów