W ostatni weekend października Klub Przyrodników zorganizował w Uniemyślu akcję koszenia cennych płatów siedlisk Natura 2000: murawy kserotermicznej i wilgotnej młaki. W akcji wzięli udział nasi przyjaciele od lat sympatyzujący z naszą Sudecką Stacją Terenową – zabytkową karczmą sądową w Uniemyślu, którzy poświęcili swój czas i energię dla przyrody.

Murawy kserotermiczne to rzadki i wrażliwy typ siedliska o specyficznych ciepłolubnych wymaganiach rosnącej tam roślinności. W Sudetach najcenniejsze i największe powierzchnie tego rzadkiego, naturowego siedliska znajdują się w obszarze Natura 2000 Pasmo Krowiarek (PLH 020019), w Sudetach Wschodnich, ale i w Górach Kamiennych i Zaworach w okolicach Uniemyśla rozsianych jest wiele płatów muraw o niewielkich powierzchniach i bogatych w rzadkie i chronione gatunki. Niestety w większości przypadków są to płaty silnie zdegradowane i wymagające pilnego podjęcia zabiegów ochrony czynnej.

Aby powstrzymać proces zarastania i zanikania jednego z takich płatów, po uzyskaniu pisemnej zgody od Nadleśnictwa Kamienna Góra, wycięliśmy część krzaków, a całą powierzchnię 0,4 ha skosiliśmy, wygrabiliśmy i usunęliśmy z niej pokos pozostawiając pojedyncze głogi i róże dla gąsiorków, jarzębatek i pokrzewek. Teraz pozostaje nam czekać na wiosnę, kiedy to na murawie znów zakwitną gółki długoostrogowe Gymnadenia conopsea, goryczuszki orzęsione Gentianella ciliata i dziewięćsiły bezłodygowe Carlina acaulis.

Następnego dnia podjęliśmy się podobnych działań, tym razem jednak było bardziej wilgotno. Poniżej murawy znajduje się kompleks młak, ziołorośli i łąk kaczeńcowych, wzbogacający tutejszą bioróżnorodność. Przy wysiękach wzdłuż dolinki wystaje kilkadziesiąt kęp turzycy prosowej Carex paniculata, a także kukułki szerokolistne Dactlorhiza majalis i śnieżyca wiosenna Leucoium vernum, kwitnąca tu łanowo wczesną wiosną. Młaka został objęta klubowym projektem „Ochrona i odtwarzanie zagrożonych siedlisk hydrogenicznych w Sudetach Środkowych” dofinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz NFOŚiGW, przy udziale PN Gór Stołowych i Lasów Państwowych, m.in. Nadleśnictwa Kamienna Góra. W ramach powyższego projektu, w latach 2010-11, wykonano tu 10 spowalniaczy nadmiernego odpływu wody, a także jednorazowo skoszono ręcznie całe wydzielenie (więcej o projekcie pod linkiem: www.mokradla-sudety.kp.org.pl/index.php). Naszą intencją było kontynuowanie i podtrzymanie efektów osiągniętych w trakcie realizacji projektu dotyczących utrzymania we właściwym stanie ten podmokły teren.