Łagodzenie klimatu poprzez poprawę uwodnienia torfowisk

 

Wspólnie z dziewięcioma partnerami pięciu krajów nadbałtyckich – PolskiNiemiecLitwyŁotwy i Estonii rozpoczęty został w 2016 r. projekt LIFE z priorytetu Climate Change Mitigation (przeciwdzałanie zmianom klimatu) pod nazwą “Peat Restore”. Przez 5 lat trwania projektu zrealizowano w krajach partnerskich działania mające na celu ponowne uwodnienie zdegradowanych torfowisk obejmujących obszar 5,3 tys. ha, tak aby przywrócić ich naturalną funkcję akumulacji węgla.

 

POPRAWA BILANSU
KLIMATYCZNEGO

W projekcie przeanalizowana, udokumentowana i porównana została emisja i magazynowanie gazów cieplarnianych, poziom wody oraz stan flory i fauny. Pomoże to udowodnić skuteczność działań nawadniających i da możliwość regulowania odchyleń. Dlatego potencjalny wpływ uwodnienia na klimat będzie można obliczyć.

DZIELENIE SIĘ
WIEDZĄ

Wiedza zdobyta w projekcie, jak również
opracowane scenariusze najlepszych praktyk
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zostały podsumowane w podręczniku działań ochronnych dla torfowisk.

ANGAŻOWANIE
LUDZI

Imprezy krajowe – konferencje, seminaria, warsztaty a także materiały informacyjne, wystawa fotografii oraz film dokumentalny przyczyniły i przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej oraz informowania o efektach projektu.

 

 

W Polsce miejscem realizacji projektu są torfowiska Słowińskiego Parku Narodowego.

Powierzchnia: 1350 ha
Status: obszar NATURA 2000 (PLH i PLB),
                 Rezerwat Biosfery UNESCO MAB,
                 obszar Ramsar,
                 Międzynarodowy Obszar Ochrony Ptaków (IBA)

Typy siedlisk: Lasy I bory bagienne (91D0*),
                               Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (7110*),
                               Zdegradowane torfowiska wysokie zdolne do naturalnej regeneracji (7120)

Klimat: Umiarkowany
Temperatury: Ø Styczeń: -2.8°C, Ø Lipiec: 19°C
Opady: Ø 652 mm/rok 

site map www
Cały obszar projektu w Polsce o powierzchni 1350 ha zlokalizowany jest w Słowińskim Parku Narodowym. Jako partner zarządzający projektem na terenie Polski, Klub Przyrodników jest odpowiedzialny za zarządzanie tą częścią projektu, która dotyczy Polski oraz realizację działań zmierzających do poprawy uwodnienia tych terenów. Na obszarze objętym projektem występują bory i lasy bagienne, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, które pozostają pod silnym wpływem wydobycia i odwadniania. Obszar projektu podzielony jest na 3 obiekty: bór bagienny Kluki (A) i Cieminskie Błota (B), zdominowane przez brzozy i sosny, silnie zdegradowane torfowisko Wielkie Błoto (C), gdzie miało miejsce wydobycie torfu (zobacz mapę obszaru).

Jednym z celów projektu w Polsce jest przywrócenie naturalnego reżimu wodnego na torfowiskach objętych projektem poprzez budowę 214 zapór (zastawek) wykonanych z drewna i zdegradowanego torfu, tak aby roślinność torfotwórcza mogła znów się rozwinąć i zainicjować ponowne odkładanie złóż torfu. Co więcej obecna roślinność, taka jak krzewy i drzewa, która pogarsza warunki wodne na torfowisku, zostanie usunięta. Działanie to spowoduje poprawę warunków wodnych torfowisk.

Pozyskane drewno zostanie użyte do zablokowania rowów melioracyjnych i spowoduje dodatkową akumulację węgla.

 

Finansowanie przedsięwzięcia

Łączny budżet projektu wynosił 6,010,517 Euro (koszt kwalifikowany 5,943,535 euro). Wartość projektu w części Polskiej wyniosła: 6 981 481 zł.

Projekt jest finansowany z wielu źródeł. W Polsce podmiotami dofinansowującymi są:

 

logotypy life balt

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi Sprawozdanie LIFE PeatRestore