Klub Przyrodników niemal od początku swojego istnienia starał się wykupywać tereny cenne przyrodniczo. Pierwszymi z nich były fragmenty muraw kserotermicznych w Owczarach. Potem grunty w dolinie Obry i Leniwej Obry. W ostatnich kilku latach, w ramach różnych projektów, wykupowaliśmy głównie murawy kserotermiczne i torfowiska rozproszone na terenie całej Polski, od Doliny Odry po dolinę Rospudy. Łączny areał naszych gruntów w roku 2020 wynosił nieco ponad 130 ha.

W roku 2021 podjęliśmy współpracę z Fundacją WWF Polska w celu realizacji projektu „Obszary chronione prywatnie”. Otrzymane w ramach współpracy fundusze pozwoliły nam do końca roku 2022 wykupić następujące grunty:

- torfowiska nad Rospudą (Fot. 1) o pow. ok. 2,5 ha. Teren obejmuje płat torfowiska alkalicznego w dużym kompleksie jednych  z najlepiej zachowanych torfowisk tego typu w Polsce i Środkowej Europie. Łącznie w dolinie Rospudy, wraz z terenami wykupionymi w ramach projektu ochrony torfowisk alkalicznych w latach 2012-2018, posiadamy areał ponad 20 ha,

Fot. 1. Fragment torfowiska w Dolinie Rospudy.

- fragment muraw kserotermicznych nad Bobrem (Fot. 2) o pow. ok. 0,9 ha przylegający do wcześniej zakupionych gruntów w ramach akcji „Kupujemy murawy nad Bobrem”,

Fot. 2. Fragment wykupionych muraw nad Bobrem.

- fragment torfowisk alkalicznych w obrębie kompleksu torfowiskowego i obszaru Natura 2000 Mechowiska Sulęczyńskie (Fot. 3) o pow. 1,26 ha. W granicach torfowiska posiadamy już kilka działek, które zakupiliśmy w ramach projektu ochrony torfowisk alkalicznych w latach 2012-2018. Zakupione poprzednio tereny, na wniosek Klubu Przyrodników, zostały objęte ochroną rezerwatową.

Fot. 3. Widok na Mechowiska Sulęczyńskie.

              Jeżeli uzyskamy zgodę KOWR, to na początku 2023 r. wspólnie z Fundacją WWF zakupimy nieco ponad 8 ha torfowisk i łąk w dolinie Konotopu (dopływ rzeki Pliszki; Fot. 4). W ten sposób w obszarze Natura 2000 Dolina Pliszki posiadać będziemy ok. 20 ha torfowisk, łąk i lasów łęgowych.

Łączna powierzchnia gruntów, których będziemy właścicielami bądź współwłaścicielami osiągnie wartość ponad 150 ha!

 

Fot. 4. Widok na torfowiska nad Konotopem.