Klub Przyrodników wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP) realizuje międzynarodowy projekt LIFE20 CCM/DE/001802 pn. Multi-stakeholder Landscape and Technical Innovation leading to Peatland Ecosystem Restoration/ Wielopodmiotowe innowacje krajobrazowe i techniczne prowadzące do odtworzenia ekosystemów torfowiskowych w skrócie LIFE Multi-Peat. 

Głównym celem projektu jest wypracowaniem optymalnego sposobu odtwarzania systemów hydrologicznych zdegradowanych torfowisk w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Działania projektowe zakładają m.in.:

  • wykup gruntów (działanie po stronie zagranicznym Partnerów),
  • renaturyzację zdegradowanych torfowisk,
  • pomiary emisji gazów cieplarnianych,
  • stworzenie europejskiej platformy do wymiany informacji o torfowiskach,
  • rozwój koncepcji paludikultury,
  • monitoring kluczowych wskaźników,
  • opracowanie krajowych analiz i zaleceń dotyczących uwzględnienia ochrony torfowisk we Wspólnej Polityce Rolnej i wdrażaniu Ramowej Dyrektywy Wodnej,
  • działania komunikacyjne i edukacyjne.

Lokalizacja:

Na terenie Polski projekt realizowany jest na terenie obszaru Natura 2000 PLC120003 Torfowiska Orawsko – Nowatorskie, a głównie działania w tym obszarze skupiają się na poprawie warunków hydrologicznych w obrębie torfowisk. W związku z tym zaplanowano m.in. takie działania jak przebudowę rowów melioracyjnych przez zaopatrzenie ich w różnego rodzaju  ograniczniki odpływu, czy wypłaszczenie stromych skarp wyrobisk torfowych. Planowane są również działania monitoringowe tj. monitoring roślinności przez interpretację powtarzalnie wykonywanych ortofotromap ze zdjęć wielospektralnych z drona, monitoring roślinności na stałych powierzchniach badawczych, monitoring poziomy wody, pomiar bilansu gazów cieplarnianych oraz szereg działań edukacyjnych i z zakresu komunikacji społecznej.

 

Torfowisko Baligówka – obszar działania (fot. D. Horabik)

 

Najważniejsze informacje:

Tytuł projektu: Multi-stakeholder Landscape and Technical Innovation leading to Peatland Ecosystem Restoration/ Wielopodmiotowe innowacje krajobrazowe i techniczne prowadzące do odtworzenia ekosystemów torfowiskowych (LIFE MultiPeat)

Okres realizacji: 10.2021 r. – 09.2026

Lider projektu: Naturschutzbund Deutschland (NABU; Niemcy)

Partnerzy projektu: Klub Przyrodników, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony PtakówEurosite, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Natuurpunt Beheer (Belgia), National University of Ireland, Galway (Irlandia)

Finansowanie: projekt realizowany jest w ramach unijnego instrumentu finansowego LIFE Climate Change Mitigation. Klub Przyrodników uzyskały krajowe współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu to 7 763 615 euro. Wsparcie LIFE wynosi 4 269 983 euro. Budżet Klub Przyrodników to 1 953 204 PLN, w tym wsparcie NFOŚiGW – 781 282 PLN.

Zachęcamy do odwiedzenia strony projektu Multi - Peat.

 

Torfowiska Orawsko – Nowotarskie (fot. T. Wilk)