Zeszyt 2/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 2
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Tomasz Ślusarczyk, Mirosław Gryc, Mirosław Wantoch-Rekowski
Nowe stanowiska grzybów z rodzaju zasłonak Cortinarius w Polsce
New locations of webcap fungi Cortinarius in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 3-21
Marek Miłkowski, Tomasz Mokrzycki, Rafał Ruta
Nowe stanowiska wachlarzykowatych (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce
New localities of Ripiphoridae (Coleoptera) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 22-29
Grzegorz Wojtaszyn, Tomasz Rutkowski, Iwona Gottfried, Tomasz Gottfried, Wojciech Stephan
Występowanie i ochrona nietoperzy w konstrukcjach drogowych i kolejowych w Polsce zachodniej
The occurrence and conservation of bats in road and railway structures in western Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 30-52
Krzysztof Kolenda, Klaudia Kurczaba, Magdalena Kulesza
Zaśmiecanie środowiska jako śmiertelne zagrożenie dla drobnej fauny
Littering as a lethal threat to small animals
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 53-62
NOTATKI / NOTES
Przemysław Żurawlew
Nowe stanowisko Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) w Polsce
A new locality of Metoecus paradoxus (Linnaeus, 1760) (Coleoptera: Ripiphoridae) in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 63-64
Dariusz Sobczyk, Sylwia Sobczyk
Obserwacja kozioroga dębosza Cerambyx cerdo L. w krajobrazie rolniczym środkowo-zachodniej Wielkopolski
A sighting of the Great Capricorn Beetle Cerambyx cerdo L. in an agricultural landscape of Western Wielkopolska
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 64-66
Artur Pliszko
Obserwacja czarnowrona Corvus Corvus na Pojezierzu Zachodniosuwalskim
An observation of Carrion Crow Corvus corone in the Western Suwałki Lakeland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 2 (2015): 66-67