Zeszyt 4/2018
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIX Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Dariusz Trocha
Czy idea ekologiczna może być atrakcyjna dla nieekologów? Co podpowiada nam psychologia? Od dysonansu i zaangażowania, przez sytuację i język, do wpływu społecznego
Can an ecological idea be attractive to non-ecologists? What does psychology tell us? From dissonance and commitment, through situation and language, to social influence
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 3-27
Andrzej Jermaczek
Co Polki i Polac y wiedzą o przyrodzie oraz sądzą o jej ochronie?
What Poles know about nature and think about its protection?
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 28-41
Katarzyna Bojarska, Elizabeth Gosling, Ralph Kuehn, Roman Gula
Jak leśnicy i mieszkańcy małych miejscowości postrzegają wilki?
How do foresters and residents of rural areas perceive wolves?
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 42-49
Marcin Rechciński, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Konflikt y wokół polskich obszarów chronionych w artykułach naukowych o międzynarodowym zasięgu. Ilościowy systematyczny przegląd literatury
Protected area conflicts in scientific articles of international recognition. A quantitative systematic literature review.
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 50-72
Kazimierz Walasz
Rola komisji dialogu obywatelskiego do spraw środowiska w kształtowaniu środowiska przyrodniczego w gminach
The role of civil dialogue committees for environmental affairs in shaping the natural environment in communes
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 73-78
Dorota Horabik, Robert Stańko, Katarzyna Kotowska
Ochro na przyrody na gruntach prywatnych – do świadczenia z realizacji projektu ochrony torfowisk alkalicznych w Polsce południowej
Nature protection on private lands - experience from implementation project for the protection of alkaline fens in southern Poland
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 79-90
Mariusz Kistowski
Obszary chronionego krajobrazu jako problem polskiej ochrony przyrody oraz próby jego złagodzenia na przykładzie działań prowadzonych w województwie pomorskim w latach 2014-2018 i ich implikacje społeczne
The landscape protection areas as problem of Polish nature protection and attempts of their mitigation on the examples of the activities from Pomeranian Voivodeship in 2014-2018 and their social implications
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 91-113
Joanna Szmuc
Społeczeństwo wobec przyrody – związki przyrody z człowiekiem w zwyczajach ludowych w Polsce i wybranych krajach Europy
Society towards nature - relationships between nature and people in folk customs in Poland and selected European countries
Przegląd Przyrodniczy XXIX, 4 (2018): 114-140