10 października 2023 r. RDOŚ w Opolu wydał zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Narok”

Nowy rezerwat ma powierzchnię 113,8 ha i będzie największy w województwie. Obejmuje dobrze zachowany las dolinny porastający paleomenadry Odry – łęg dębowo-wiązowy Ficario-Ulmetum (z fragmentami grądów Galio-Carpinetum) oraz łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-Alnetum przy starorzeczach Chrościckiej Strugi (Krzywuli, Dołżyny). Położony jest na lewym brzegu Odty, między Opolem a Brzegiem, w sięgającym tu Stobrawskim Parku Krajobrazowym, nieco powyżej ujścia Nysy Kłodzkiej.

 

Znamienny jest wysoki udział w runie wiosennych geofitów, w tym łany czosnku niedźwiedziego Allium ursinum i przebiśniegów Galanthus nivalis. W starorzeczach żyje różanka Rhodeus sericeus, piskorz Misgurnus fossilis, rzadki w opolskiem karaś pospolitego Cyprinus carassius i rzadki chrząszcz wodny Dytiscus circumflexus, w lesie m. in. dzięcioł średni Dendrocoptes medius, dzięcioł zielonosiwy Picus canus, muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, karliki: większy, malutki i drobny Pipistrelllus nathusii, Pipistrellus pipistrellus i Pipistrellus pygmaeus, kwietnica okazała Protaetia speciosissima, biegacz skórzasty Carabus coriaceus, biegacz Ulricha Carabus ulrichii.

 

Województwo opolskie jest jedynym w Polsce, które zleciło opracowanie ekspertyzy docelowej sieci rezerwatów i powoli, ale konsekwentnie ją wdraża w życie. Nowy rezerwat jest trzecim utworzonym w tym roku. Więcej o potrzebnych jeszcze rezerwatach w Opolskiem na naszej stronie przedsięwzięcia „Rezerwaty przyrody, czas na come back