Koncepcja rozwoju sieci rezerwatów przyrody w województwie opracowana w ramach przedsięwzięcia Klubu Przyrodników „Rezerwaty przyrody – czas na come back” została podsumowana w 2020 r. publikacją Michała Sierakowskiego, Arkadiusza Nowaka i Pawła Żyły „Rezerwaty przyrody w województwie opolskim –przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Łącznie do ochrony rezerwatowej zaproponowano w niej 42 obszary, w tym sześć propozycji powiększeń istniejących rezerwatów. Powierzchnia łączna wszystkich nowo proponowanych obiektów wynosiła 1818,28 ha, a powiększenia istniejących obiektów – 431,92 ha. Dawało to łącznie 2250,2 ha. Łączna powierzchnia sieci rezerwatów, przy założeniu utworzenia wszystkich proponowanych, wyniosłaby 3071,17 ha, ze średnią powierzchnią o wartości 37,45 ha. Stanowiłoby to 0,33% powierzchni województwa opolskiego. Proponowane obiekty uzupełniały istniejącą sieć form ochrony przyrody w województwie oraz wzmacniały ochronę i funkcjonalność korytarzy ekologicznych. Uzupełniały też wykazane wyraźne braki ochrony rezerwatowej w regionie, np. ochronę słabo wcześniej reprezentowanych krajobrazów fluwioglacjalnych i eolicznych, oraz w ogóle nie reprezentowanych: pagórkowatego krajobrazu peryglacjalnego oraz krajobrazu pogórzy na wyżynach krzemianowych i glinokrzemianowych.

W 2021 r. na zlecenie RDOŚ w Opolu Krzysztof Badora, Grzegorz Hebda, Arkadiusz Nowak, Michał Sierakowski i Radosław Wróbel opracowali ekspertyzę kierunków rozwoju sieci rezerwatów przyrody, która potwierdziła i rozwinęła koncepcję Klubu Przyrodników. Dokonano oceny, waloryzacji i prioryteyzacji wszystkich zgłaszanych propozycji utworzenia rezerwatów. W finalnej koncepcji ujęto 53 propozycje nowych rezerwatów i 4 propozycje powiększeń, o łącznej powierzchni 3186,88 ha. Łączna powierzchnia sieci rezerwatów, przy założeniu utworzenia wszystkich proponowanych, wyniosłaby 4134,63 ha. Stanowiłoby to 0,44% powierzchni województwa opolskiego. Koncepcja ta jest prezentowana na poniższej mapie.

RDOŚ w Opolu 27 sierpnia 2022 r. utworzył rezerwat Dębniak, a 4 stycznia 2023 r. utworzył rezerwat Gogolińskie Gniewosze (28,18 ha) i rezerwat Żaba (23,87 ha).Mapę można także przeglądać w serwisie UMap na pełnym ekranie (strona otworzy się w nowym oknie).