W zasobach serwisu internetowego Klubu Przyrodników udostępniliśmy elektroniczną wersję raportu z przedsięwzięcia "Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce", zrealizowanego w latach 2014-2016, a finansowanego ze środków EOG za pośrednictwem Fundacji Batorego. Klub Przyrodników był w tym przedsięwzięciu partnerem lidera – Oddziału Podlaskiego Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Udostępnienie wersji elektronicznej zajęło niestety rok (publikacja powstała w połowie 2016 r.), dlatego raport nie obejmuje najnowszych zdarzeń i opisuje stan dziś już delikatnie zdezaktualizowany; mamy jednak nadzieję że i tak może się przydać jako źródło ciekawych informacji.

Pierwsza część raportu dotyczy Lasów Państwowych – m.in. dostępu do informacji o lesie i urządzaniu lasu, możliwości udziału społecznego w urządzaniu lasu, regulacji proprzyrodniczych obowiązujących w poszczególnych RDLP (zestawiliśmy wszystkie funkcjonujące rozwiązania w tej sprawie), praktyki wyznaczenia „ekosystemów referencyjnych” (zwraca uwagę duża różnorodność pomiędzy poszczególnymi RDLP), wiarygodności certyfikacji FSC, ochrony cennych leśnych elementów przyrody w Lasach Państwowych na wybranych przykładach.
Druga część raportu dotyczy parków narodowych (analizie poddano wszystkie 23 polskie parki): m. in. dostępu do informacji o przyrodzie parków narodowych i jej ochronie, procesu sporządzania planów ochrony, podejściu do ochrony ekosystemów leśnych w planowaniu i w praktyce ochrony przyrody w poszczególnych parkach narodowych, praktycznych zagadnień stosowania ochrony ścisłej i czynnej.

Link do materiału:
www.kp.org.pl/pdf/raport_zarzadzanie_lasami_2016.pdf