Zarządzeniem z 22 listopada 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. powiększył rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory ze 131,40 ha na 194,63 ha, uzupełniając także cel jego ochrony o „ochronę siedlisk typowych dla obniżeń natorfowych wraz z charakterystycznymi dla tych ekosystemów gatunkami roślin i zwierząt”.

Rezerwat, utworzony w 2006 r., chronił dotąd kompleks wydm śródlądowych i suchych borów chrobotkowych. Powiększony został m. in. o rozległe zagłębienia międzywydmowe wypełnione mokradłami z efemetycznymi zbiorowiskami Ranunculo-Juncetum bulbosi, traworoślami trzęślicy z torfowcami Sphagnum papillosum i Sphagnum subnitens, oraz przygiełkowiskami z przygiełką białą Rhynchospora alba i rosiczką pośrednią Drosera intermedia, ze stanowiskami m. in. ponikła wielołodygowego Eleocharis multicaulis i przygiełki brunatnej Rhynchospoda fusca. Tego typu mokradła stanowią unikat w skali Polski i charakterystyczny element szaty roślinnej Borów Dolnośląskich. Rezerwat stanowi rdzeniową część obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy o powierzchni ok. 610 ha, wyznaczonego właśnie dla ochrony siedlisk przyrodniczych 2330 (murawy szczotlichowe na wydmach), 91T0 (bory chrobotkowe), 7140 (torfowiska przejściowe) i 7150 (przygiełkowiska).

Rezerwatową ochronę tych przygiełkowisk pod nazwą „Mierkowskie Przygiełkowiska” proponował wcześniej Klub Przyrodników w ramach swojej akcji gromadzenia i promowania projektów uzupełnień sieci rezerwatów w Polsce: www.kp.org.pl/pl/projektowane-i-proponowane-rezerwaty/wojewodztwo-lubuskie/mierkowskie-przygielkowiska RDOŚ utworzył ten rezerwat na wniosek zarządzającego terenem Nadleśnictwa Lubsko.

Zarządzenie RDOŚ powiększające rezerwat:
bip.gorzow.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-gorzowie-wielkopolskim-z-dnia-22-listopada-2018-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-lubuskiego-poz-2700