Położenie: 2 km na północny zachód od Mierkowa (gm. Lubsko i Brody)
Dane ewidencyjne: Nadl. Lubsko, obręb 3, wydz.: 217i, j, 233i, 234b, c, d, h, 235a, b, c, d, 236g
Proponowana powierzchnia: 28,44 ha
Kluczowe przedmioty ochrony, siedliska i gatunki: 7150 (50%), 3130 (10%), 7140 (10%), 91D0 (20%), przygiełka brunatna Rhynchospora fusca


Proponowany rezerwat przylega do istniejącego rezerwatu Mierkowskie Suche Bory. Pełni on kluczową funkcję w ochronie krajowych zasobów siedliska 7150 - obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion. Siedlisko to występuje tu na powierzchni ponad 20 ha stanowiąc jedno z większych skupień w Polsce i reprezentowane jest przez dwa zbiorowiska moczarów przygiełkowych: Rhynchosporetum fuscae i Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae sphagnetosum auriculati. Do osobliwości florystycznych proponowanego rezerwatu należą: ponikło wielołodygowe Eleocharis multicaulis oraz budujące fitocenozy dominującego siedliska charakterystyczne dla niego dwa gatunki przygiełek ? brunatna Rhynchospora fusca i biała Rhynchospora alba. Występuje tu także szereg interesujących gatunków mszaków i porostów (Stańko i in. 2015). Część płatów jest zdegenerowana w wyniku zaburzeń hydrologicznych oraz ekspansji sosny i trzęślicy modrej Molinia caerulea, jednak można je zrekonstruować przez odpowiednie działania z zakresu ochrony czynnej. Najważniejszym warunkiem trwania fitocenoz jest jednak utrzymanie zmiennego poziomu lustra wody z umożliwieniem zachodzenia procesów skrajnych: silnego przesuszenia w bezdeszczowych miesiącach letnich oraz głębokiego zatopienia w okresach wyżówek. Procesy te z jednej strony uniemożliwiają zachodzenie procesów biogenicznych (torfotwórczych), a z drugiej zapobiegają ekspansji trzęślicy oraz sosny.

Wróć do PROJEKTOWANE I PROPONOWANE REZERWATY - Województwo lubuskie