Od 29 lipca 2023 r. istnieje nowy rezerwat przyrody - Gęsi Bastion  w woj. zachodniopomorskim, o powierzchni 724 ha. Rozporządzenie RDOŚ z 13 lipca 2023 r. w tej sprawie: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4091/   

Rezerwat chroni teren tzw. Kostrzyneckiego Rozlewiska (dotychczas duży użytek ekologiczny): fragment zalewowej doliny Odry ze starorzeczami, między rzeką a drogą Stary Kostrzynek - Stara Rudnica – Siekierki, obejmując cenną mozaikę siedlisk stanowiących lęgowiska, żerowiska i noclegowiska ptaków, o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Granice są jednak skomplikowane: wyłączają enklawy działek gminy Cedynia, całą sieć dróg dojazdowych do działek, przecinającą obszar ścieżkę rowerową do mostu w Siekierkach na starym nasypie kolejowym. RDOŚ obiecał także Wodom Polskim że mimo istnienia rezerwatu, na niezmienionych warunkach  będą mogły prowadzić w rezerwacie plac składowy materiałów do prowadzonej wbrew wyrokom sądów administracyjnych inwestycji odbudowy ostróg na Odrze i dojeżdżać do niego wyłączonymi z rezerwatu drogami. Rezerwat objął grunty Skarbu Państwa będące w większości w zarządzie RDOS w Szczecinie, a także kilka działek w zarządzie Wód Polskich (starorzecza) oraz KOWR.

Rezerwat można zobaczyć z nasypu kolejowego w Siekierkach (obecnie ścieżka rowerowa do Niemiec)  i punktów widokowych na dawnym moście kolejowym przez Odrę: https://goo.gl/maps/jyNJHjWhUZyT4Csr8

Większość obszaru jest okresowo zalewana w ciągu roku podczas zimowo-wiosennych i jesiennych podwyższonych stanów wód Odry. Rezerwat jest jednym z kluczowych noclegowisk i stałych miejsc koncentracji migrujących gęsi i żurawi w Polsce (zwykle od 5 000 do 20 000, kiedyś nawet do 45 000  gęsi tundrowych, zbożowych, białoczelnych i gęgaw), do 3600 żurawi. Obszar ten jako noclegowisko wykorzystują też inne ptaki stosujące strategię grupowego nocowania na terenach podmokłych: czaple białe, kormorany, szpaki, pliszki żółte i dymówki. teren jest wykorzystywany podczas migracji i zimowania przez łabędzie nieme Cygnus olor (po 100-200 osobników), a także łabędzie krzykliwe Cygnus cygnus (do 350 osobników, największe koncentracje na Pomorzu Zachodnim). W okresie pozalęgowym (jesień-wiosna) corocznie stwierdzane są koncentracje kaczek i łysek (stada po kilka tysięcy osobników), obok gatunków stosunkowo licznych (krzyżówki, czernice), z obszaru korzystają regularnie głowienki, płaskonosy, świstuny, cyraneczki, rożeńce i krakwy. Wśród ww. gatunków często rejestrowane są gatunki rzadkie: hełmiatka, ogorzałka. Kostrzyneckie Rozlewisko stanowi ważny element szlaku wędrówkowego ptaków z rzędu siewkowych. Licznie obserwowana jest tutaj podczas migracji sezonowych czajka (regularnie zgrupowania po kilka tysięcy), kszyk (stada do 100 osobników), batalion (największe notowane stada 200-700 osobników), kulik wielki (stada do 60 osobników), łęczak (regularnie po kilkadziesiąt osobników, czasem kilkaset) oraz sieweczka rzeczna (stada do 30 osobników). Obszar stanowi cenne i ważne miejsce lęgowe w dolinie Odry, notowano tu m.in. gatunki takie jak: ohar (6-7 par), krakwa (25-30 par), cyranka (20-25 par), płaskonos (10-12 par), zausznik (2-3 pary), kropiatka (7 samców), puchacz (1 para) oraz rybitwa czarna (max 53 pary w 2012 r). Kostrzyneckie Rozlewisko jest kluczowym obszarem w obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Odry PLB320003 i nawet jako samodzielny obiekt spełniałoby kryteria BirdLife kwalifikujące tereny o międzynarodowym znaczeniu dla ptaków (IBA).

Rezerwat w tym miejscu był od dawna proponowany. Starał się o niego szczególnie ornitolog Piotr Chara, mocno przyczynili się także badający ptaki na tym obszarze: Łukasz Ławicki i Dominik Marchowski. Przeciwne było przede wszystkim polujące na ptaki na tym terenie Koło Łowieckie Trop (szeroki odzew w początkach 2023 r. wzbudził odcinek videobloga Mirczumet „Spotkałem Myśliwych” poświęcony argumentacji przeciw rezerwatowi, w którym myśliwy i strażnik leśny chwali się… pozyskaniem chronionej bernikli białolicej), gmina Cedynia i obecny Zarząd Zachodniopomorskich Parków Krajobrazowych. Trwające dotychczas polowania na ptaki, których nie blokował status użytku ekologicznego ani nie potrafił zablokować plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, były dotąd identyfikowane jako poważne zagrożenie dla wartości ornitologicznych tego terenu.

Zachodniopomorski RDOŚ jest w skali Polski zdecydowanym liderem w tworzeniu rezerwatów przyrody. Licząc łącznie z „Gęsim Bastionem”, od chwili powstania tego urzędu w 2009 r., powołał on 32 rezerwatów o łącznej powierzchni ponad 1900 ha, co daje średnie tempo 2,3 rezerwatu rocznie. Dane przyrodnicze wskazują jednak, że w tym województwie potrzebnych jest jeszcze ok. 227 nowych rezerwatów:  https://kp.org.pl/pl/rezerwaty-przyrody-czas-na-comeback/projektowane-i-proponowane-rezerwaty/wojewodztwo-zachodniopomorskie