Założenia projektu

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez Klub Przyrodników na rzecz ochrony torfowisk w Puszczy Drawskiej, wcześniej finansowanych w ramach dwóch projektów EkoFunduszu. Działania te realizowane są w porozumieniu i we współpracy z nadleśnictwami, sprawującymi zarząd nad przedmiotowymi torfowiskami.
Celem strategicznym jest powstrzymanie procesów degeneracji torfowisk rozproszonych w kompleksie leśnym Puszczy Drawskiej i będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 PLH320046 Uroczyska Puszczy Drawskiej (Obszar Mający Znaczenie dla Wspólnoty zatwierdzony Decyzją KE z 12.12.2008). Projekt skupia się na problemach związanych z siedliskiem przyrodniczym 7140 (torfowiska przejściowe i trzęsawiska) i częściowo 91E0 (łęgi źródliskowe). Aktualny projekt grupuje wszystkie działania, które wg stanu na sierpień 2009 r. zostały z wystarczającą precyzją zidentyfikowane jako potrzebne i pożądane dla ochrony ekosystemów mokradłowych Puszczy Drawskiej - i które powinny być podjęte niezwłocznie. Kolejne działania na torfowiskach Puszczy będą zapewne przedmiotem przyszłych aplikacji, gdy tylko zostanie uszczegółowione rozpoznanie ich potrzeb.