O nas

ORLE PIÓRA – wyróżnienia Klubu Przyrodników za działalność na rzecz ochrony przyrody

 

Lista laureatów 2006-2024

 

2006

Anna Liro – za budowanie i wdrażanie wizji programów rolnośrodowiskowych oraz za to, że system stworzony przez nią nadal funkcjonuje.

Albert P. Grootjans – za długoletnie angażowanie się w badanie i ochronę przyrody w Polsce oraz wspieranie działań na rzecz ochrony mokradeł bazujący na wiedzy z zakresu hydroekologii.

Maciej Trzeciak – za rekordową powierzchnię 1500 ha utworzonych w roku 2005 rezerwatów przyrody w woj. zachodniopomorskim.

2007

Dorota Siemion – za znacznie wykraczające poza obowiązki służbowe zaangażowanie w czynną ochronę torfowisk bałtyckich na Pomorzu oraz tworzenie rezerwatów przyrody w województwie pomorskim.

Przemysław Czajkowski – za wieloletnie zaangażowanie we wspieraniu projektów ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej i rozwoju organizacji społecznych poprzez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska oraz nieustającą wiarę w potrzebę i skuteczność społecznych działań na rzecz ochrony przyrody i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Adam Wajrak – za godną naśladowania konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony Doliny Rospudy oraz kampanie medialne docierające z prezentacją problemu i angażujące do działania szerokie kręgi społeczeństwa.

2008

Bożena Sikora – za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę.

Beata Sielewicz – za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w doprowadzaniu do dobrych rozwiązań na styku inwestycje – ochrona przyrody.

Ludwik Tomiałojć – za długoletnią pracę i konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji.

2009

Nadleśnictwa Płytnica i Jastrowie – za wieloletnie, konsekwentne, a co najważniejsze zakończone sukcesem, dążenie do kompleksowej ochrony prawnej, przyrody doliny Rurzycy.

2010

Marek Cieślak – za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę.

Redakcja Dzikiego Życia – za całokształt działalności, szczególnie za odwagę i dociekliwość w opisywaniu problemów związanych z ochroną przyrody na łamach Waszego miesięcznika „Dzikie Życie”.<

2012

Grażyna Domian – za działania na rzecz ochrony Puszczy Bukowej.

2016

Piotr Topiński – za pomysł i konsekwentną realizację cyklu filmów edukacyjnych „Woda w górach”.

2017

Andrzej Raj – za doprowadzenie do powiększenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego, do którego przyłączono powierzchnię 371 ha, znacząco przy tym zwiększając jego integralność, co jest jedynym od kilkunastu lat przypadkiem skutecznego powiększenia parku narodowego.

Piotr Tyszko-Chmielowiec – za skuteczność w ochronie przydrożnych alei i wszechstronną edukację w tym zakresie.

Marcin Wilga – przyrodnik amator, emerytowany pracownik Politechniki Gdańskiej, od kilkudziesięciu lat odkrywający piękno przyrody, szczególnie okolic Gdańska, a przede wszystkim Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, autor kilkuset artykułów, felietonów i przewodników, jeden z najbardziej aktywnych krajowych mykologów amatorów, fotograf przyrody, popularyzator i edukator, za całokształt dotychczasowej działalności.

2018

Anna Kujawa – za wieloletnią upartą i konsekwentną opiekę nad polskim ruchem mykologów amatorów oraz niestrudzoną, mrówczą pracę nad Rejestrem Gatunków Grzybów Chronionych i Zagrożonych. 

Przemysław Żurawlew – za stworzenie wzorca współczesnego polskiego przyrodnika amatora oraz wszechstronność zainteresowań, konsekwencję w publikowaniu wyników badań i działaniach na rzecz lokalnej ochrony przyrody. 

2019

Piotr Chara – za praktyczne działania na rzecz rybitw, prowadzone bez oglądania się na innych, z zaangażowaniem lokalnej społeczności, w ramach projektu Wyspy Życia oraz za fotograficzną promocję przyrody dolin rzecznych.

Marek Snowarski – za stworzenie na wysokim, profesjonalnym poziomie internetowego atlasu grzybów (www.grzyby.pl) i roślin (www.atlas-roslin.pl), stworzenie sprawnie działającego rejestru grzybów rzadkich i chronionych oraz popularyzację wiedzy mykologicznej i botanicznej.

Remigiusz Wachowiak – za wieloletnie starania zakończone utworzeniem na własnych gruntach pierwszego w Polsce prywatnego rezerwatu przyrody „Gubińskie Mokradła”, wydanie książki o rezerwacie oraz podejmowane i finansowane działania ochronne.

2020

Michał Książek – za czynne angażowanie się w obronę najcenniejszych lasów Polski, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej i Puszczy Karpackiej, walkę z bezmyślnymi wycinkami drzew oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej w sposób wyważony i merytoryczny.

Mirosław Grzyb – za konsekwentne i wieloletnie cywilizowanie użycia pieniędzy przeznaczanych na ochronę przyrody.

2022

Adam Gatniejewski  – za skuteczną walkę na rzecz ochrony jerzyków w miejskim środowisku Poznania i popularyzację wiedzy o tym niezwykłym ptaku.

Jerzy Parusel – za ogromny wkład w ochronę i popularyzację przyrody Górnego Śląska oraz zorganizowanie jedynej w swoim rodzaju, niestety niedawno zlikwidowanej, jednostki samorządowej z ogromnym dorobkiem – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

2023

Marta Jagusztyn i Grzegorz Jakacki – liderzy ruchu Lasy i Obywatele – za integrację lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz lasów, stworzenie narzędzi wizualizujących dane Lasów Państwowych o planowanych cięciach i wypracowanie procedur  wpływu społeczeństwa na gospodarkę leśną.

2024

Krzysztof Świerkosz – za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza przyrody Dolnego Śląska oraz za popularyzację wiedzy przyrodniczej z zakresu ochrony przyrody i biologii lasu.

Współpracujemy lub jesteśmy członkiem:

 

pkprzyrodnicz
salamandra
ocean2012
ceeweb
dzikiezycie
forumprzyroda

 

Aby zostać członkiem Klubu Przyrodników należy wysłać wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską na adres Biura Zarządu Klubu Przyrodników:

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

POBIERZ DEKLARACJĘ (Plik MS Word)


Decyzję o przyjęciu nowego członka Klubu podejmuje Zarząd. Po przyjęciu do grona, nowy członek zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty za członkowstwo w wysokości 20 zł (10 zł dla osób uczących się).
Od roku 2025 składka członkowska wynosić będzie 50 zł (25 dla osób uczących się).
Za każdy następny rok opłata powinna być wnoszona do dnia 20 stycznia na konto:

Santander Bank O/Świebodzin
28 1090 1593 0000 0001 0243 0645

Klub Przyrodników
Owczary 17
69-113 Górzyca

Prosimy również o podpisywanie przelewów dopiskiem:
Składka członkowska za rok ....

Misja 

Misją Klubu Przyrodników jest zachowanie przyrody - bogactwa i naturalności flory, fauny, ekosystemów i krajobrazów.
 

Wizja

Wizję Klubu określa wizja celu, jaki chcemy osiągnąć.
 • Co najmniej 5% powierzchni Polski jest oddana przyrodzie - wyłączona z działalności człowieka i pozostawiona naturalnym procesom przyrodniczym. Co najmniej 50% powierzchni Polski jest pod ochroną, co znaczy że gospodarowanie ekosystemami, krajobrazem i przestrzenią jest istotnie zmodyfikowane pod kątem potrzeb przyrodniczych. W każdym miejscu gospodarowanie ekosystemami, krajobrazem i przestrzenią uwzględnia i szanuje uwarunkowania ekologiczne, bazuje na podejściu ekosystemowym, pozostawia przestrzeń do życia dziko żyjącym gatunkom.
 • Wszystkie wody, od źródeł aż do morza, są traktowane jako ekosystemy i są doprowadzone do dobrego stanu ekologicznego.
 • Wszystkie przyrodnicze obiekty i obszary chronione są sprawnie zarządzane w sposób gwarantujący osiągnięcie celów ich ochrony. Zachowana jest pełnia różnorodności rodzimej flory i fauny, poszczególne gatunki roślin i zwierząt są we właściwym stanie ochrony.
 • Ludzie cieszą się sąsiadowaniem i współbytowaniem z przyrodą. Doceniają jej istnienie, rozumieją korzyści z dobrego zachowania przyrody i z funkcjonowania ekosystemów, interesują się przyrodą. Szanują rośliny, zwierzęta, ekosystemy i krajobrazy. Rozumieją i akceptują, że ich zachowanie wymaga ze strony człowieka pewnych ograniczeń.
 • Bogata przyrodniczo Polska jest częścią bogatej przyrodniczo Europy.

Strategia

Nasz cel realizujemy przez ochronę konkretnych miejsc i obszarów. Potrzebujemy do tego różnych narzędzi, więc wszystkie je wykorzystujemy - od inicjowania tworzenia form ochrony przyrody, przez planowanie ich ochrony, realizację projektów ochrony przyrody, po interwencje prawne i inne działania przeciwdziałające konkretnym zagrożeniom.

Dostrzegamy, że los konkretnych obiektów i obszarów zależy od zjawisk ogólniejszych. Dlatego aktywnie włączamy się w kształtowanie prawa, planów, programów i strategii, dyskusje o kierunkach rozwoju toczące się w Polsce i w Europie.

Nasze działania staramy się opierać na wiedzy i profesjonaliźmie, zarówno w sferze przyrodniczej, jak i w innych sferach.

 

Jesteśmy Klubem Przyrodników, czyli miejscem, gdzie każdy przyrodnik podzielający nasze cele i wartości, może starać się działać na rzecz realizacji tych celów na odpowiadający sobie sposób.

 

Klub Przyrodników jest stowarzyszeniem społecznym powstałym w roku 1983 ale oficjalnie zarejestrowanym w roku 1989. Do 2001 r. nosił nazwę Lubuskiego Klubu Przyrodników, jednak na XX Zjeździe, Walne Zgromadzenie, wobec rozszerzenia działalności na cały kraj, zadecydowało o zmianie nazwy na obecnie używaną.

Klub działa na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski zachodniej, siedziba mieści się w Świebodzinie. Dwa główne nurty działalności Klubu to ochrona przyrody i edukacja. Klub prowadzi inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, opracowuje dokumentacje projektowe i plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 i innych obszarów oraz różnego rodzaju ekspertyzy i opinie przyrodnicze. Inne działania z zakresu ochrony przyrody, to np.wykupywanie gruntów i tworzenie "prywatnych" rezerwatów przyrody. Obecnie Klub dysponuje takimi obszarami o łącznej powierzchni ponad 200 ha.  Najstarszy i najbardziej znany z nich to kompleks muraw kserotermicznych w Owczarach. Co roku Klub organizuje konferencje szkoleniowe, warsztaty i kursy, a także ogólnopolskie sesje naukowe o tematyce dotyczącej różnych aspektów ochrony przyrody. W ramach działalności edukacyjnej Klub prowadzi stałą ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Łąki w Owczarach koło Górzycy. W Owczarach mieści się także Stacja Terenowa Klubu. Działalność edukacyjna Klubu to również wycieczki, obozy i konkursy dla dzieci i młodzieży. Klub prowadzi działalność wydawniczą, publikując ogólnopolski kwartalnik naukowy "Przegląd Przyrodniczy" oraz serię "Monografie przyrodnicze". Dla członków Klubu 4 razy w roku wydawany jest biuletyn "Bociek". Rocznie nakładem Wydawnictwa Klubu Przyrodników ukazuje się kilkanaście pozycji książkowych. Działalność nasza opiera się na zaangażowaniu społecznym członków Klubu, jednak od kilkunastu lat, wykracza ona poza ramy ruchu amatorskiego - szereg działań prowadzonych jest przez pracowników etatowych, a także zatrudnianych na kontraktach specjalistów - przyrodników, biologów, leśników. Fundusze Klubu powstają w głównej mierze ze środków pozyskanych w ramach dotacji (Fundusze UE a także krajowe) różnych instytucji, z działalności gospodarczej (sprzedaż usług) oraz w mniejszym zakresie ze sprzedaży towarów oraz ze składek członkowskich. 

Pracami Klubu kieruje Zarząd. Zarząd powołany przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2024-2028 składa się z następujących osób:
 • Robert Stańko – Prezes
 • Paweł Pawlaczyk – Skarbnik
 • Dorota Horabik – Sekretarz
 • Ewa Drewniak
 • Kamila Grzesiak
 • Paweł Pluciński
 • Artur Stanilewicz

 

Statut Klubu Przyrodników

 

Aktualności

11-04-2022

Tajemnice karbońskiego lasu, czyli geolo…

W sobotę 9 kwietnia 2022 r. wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra reprezentowanym przez leśniczego szkółkarza Bartka Dymka oraz Rock’si Geoedukacją czyli Roksaną Knapik odkrywaliśmy tajemnice karbońskiego lasu. Wydarzenie odbyło się...

więcej

05-02-2022

Tropem Wilka

W sobotę 5 lutego wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra i Fundacją Polska Górom zorganizowaliśmy wyjście w teren w poszukiwaniu ssaków. Naszym przewodnikiem był dr teriolog Leszek Duduś. Dopisała pogoda, w...

więcej

11-05-2018

WIOSENNE PRZEBUDZENIE NIETOPERZA w Sudec…

W ostatnią sobotę kwietnia (28.04.2018 r.) Sudecka Stacja Terenowa w Uniemyślu zaprosiła na tradycyjną, cykliczną imprezę wiosenną. W tym roku hasłem przewodnim były nietoperze. Temat dla mieszkańców okolic dość abstrakcyjny...

więcej

03-10-2017

Nasza Sudecka Stacja Terenowa w Uniemyśl…

30 września został rozstrzygnięty konkurs "Pomnik - nie zapomnij! Denkmal - denk mal dran!", którego pomysłodawcą jest Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląska (VSK), do którego i...

więcej

06-09-2017

Warsztaty entomologiczne w Uniemyślu - 1…

WARSZTATY ENTOMOLOGICZNE Tajemniczy świat chrząszczy 15 września 2017r. (Piątek) Sudecka Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Uniemyślu (dawna karczma sądowa) start: 9:00 Szczegóły na plakacie poniżej

więcej