Zeszyt 3/2013
Przegląd Przyrodniczy Tom XXIV Zeszyt 3
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Ochrona gatunkowa - potrzebna czy zbędna? - refleksje subiektywne (Species protection - necessary or not? Subjective reflections) - Andrzej Jermaczek Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 3-10
Propozycje zmian w ochronie gatunkowej grzybów wielkoowocnikowych (A proposal for changes in species protection of macromycetes) - Anna Kujawa Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 11-26
Miary rzadkości i zagrożenia - zależność od skali, na przykładach gatunków grzybów (Scale-sensitive measures of rarity and extinction risk: a case study of fungal species) - Kamil Kędra Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 27-44
Chronione i zagrożone gatunki roślin lasów łęgowych i olszyn źródliskowych w regionie łódzkim (Protected and endangered plant species of riparian forests and Alder spring forests in the region of Lodz) - Paulina Grzelak, Arkadiusz Grzelak Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 45-51
Wysokogórska awifauna Polski: trendy, zagrożenia i możliwości ochrony - przegląd badań (Alpine avifauna of Poland: trends, threats and protection potential - a survey of research) - Kamila Grzesiak Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 52-60
Oddziaływanie linii elekt roenergetycznych na ornito faunę oraz meto dy jego oceny (The impact of power lines on the avifauna and the methods of its assessment) - Marcin Pakuła, Tomasz Knioła Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 61-107
Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim (Polska zachodnia) (Regional strategy for protection of the Osprey Pandion haliaetus in Lubuskie Province (western Poland)) - Michał Bielewicz Przegląd Przyrodniczy XXIV, 3 (2013): 108-115