Zeszyt 2/2022
PP nr 2 2022 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Jacek Herbich

REGENERACJA ROŚLINNOŚCI WYDM NADMORSKICH W EFEKCIE USUWANIA RÓŻY POMARSZCZONEJ ROSA RUGOSA THUNB. NA PRZYKŁADZIE HELSKIEGO CYPLA

Regeneration of Coastal Dune Vegetation as a Result of the Removal of the Japanese Rose Rosa rugosa Thunb. exemplified by the Foreland of the Hel Peninsula

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 3-28

Michał Podżorski, Zygmunt Dajdok

ROZMIESZCZENIE INWAZYJNYCH GATUNKÓW ROŚLIN W DOLINIE BYSTRZYCY I MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ICH DALSZEGO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Occurrence of invasive plant species in Bystrzyca river valley and the possibility of limiting their further spread

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 29-57

Grażyna Domian, Anna Kujawa

OBSERWACJE MYKOLOGICZNE CZŁONKÓW SEKCJI RÓŻNORODNOŚĆ I OCHRONA GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO. CZĘŚĆ I

Fungal Diversity and Conservation Section, Polish Mycological Society: Mycological Reports. Part 1

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 58 - 78

Paweł Buczyński, Agnieszka Piwowarczyk, Agnieszka Tańczuk, Paweł Bojar, Piotr Mikołajczuk, Nikola Góral

WAŻKI (ODONATA) REZERWATU PRZYRODY „JEZIORO ORCHOWE” (POLESIE ZACHODNIE)

Dragonflies (Odonata) of the Lake Orchowe Nature Reserve (Western Polesie)

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 79 - 93

Anna Sobieraj-Betlińska

ZADRZEWIENIA ŚRÓDPOLNE I ŁĄKI RAJGRASOWE KRAJOBRAZU ROLNICZEGO JAKO SIEDLISKA DZIKO ŻYJĄCYCH PSZCZÓŁ (APIFORMES)

Mid-field woodlots and oat-grass meadows in the agricultural landscape as habitats for wild bees (Apiformes)

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 94 - 125
NOTATKI/NOTES

Barbara Waldon–Rudzionek, Bogdan Rudzionek

NOWE DLA POLSKI STANOWISKA GRZYBOGWIAZDA SKÓRZASTEGO MYCENASTRUM CORIUM

New localities of leathery puffball Mycenastrum corium in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 126 - 132

Marek Adamski, Marek Wełnicki

STANOWISKA LAMPRODILA MIRIFICA MIRIFICA (MULSANT, 1855) I ANTHAXIA SENICULA (SCHRANK, 1789) (COLEOPTERA, BUPRESTIDAE) W REZERWACIE „ŁĘGI KOŁO SŁUBIC”

Records of Lamprodila mirifica mirifica (Mulsant, 1855) and Anthaxia senicula (Schrank, 1789) (Coleoptera, Buprestidae) from „Łęgi koło Słubic” nature reserve

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 133 - 134

Grzegorz Lesiński, Anna Bator-Kocoł, Tomasz Kocoł

STANOWISKA RYJÓWKOKSZTAŁTNYCH I GRYZONI W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYKRYTE W WYNIKU ANALIZY DIETY PŁOMYKÓWKI TYTO ALBA

Localities of soricomorphs and rodents in the north-eastern part of Silesian Voivodeship revealed by analysis of the barn owl Tyto alba diet

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 2 (2022): 135 - 139