Ostoja Jezioro Krąg znajduje się w całości w obrębie rezerwatu "Jezioro Krąg" powołanego w ramach projektu LIFE11 NAT/PL/423 przez RDOŚ w Gdańsku. Rezerwat położony jest w dolinie rzeki Wierzycy, dopływu dolnej Wisły, pomiędzy miejscowościami Konarzyny i Stara Kiszewa (gmina Stara Kiszewa, powiat kościerski, województwo pomorskie). Obejmuje torfowisko soligeniczne położone w zlądowiałej zatoce jeziora Krąg oraz wschodni fragment tego jeziora. Jezioro Krąg wykształciło się w basenie wytopiskowym, położonym na zapleczu pasa moreny marginalnej, wyznaczającej zasięg pomorskiego odcinka lobu Wisły.  W holocenie niecka tego zbiornika wypełniła się osadami, tworząc równinę akumulacji biogenicznej, w obrębie której znajdują się rozczłonkowane  fragmenty powierzchni sandrowych, wzniesione na kilkanaście metrów ponad poziom jeziora Krąg i przyległych do niego torfowisk.

Głównym przedmiotem ochrony jest niewielkie torfowisko, które  rozwinęło się na powierzchni osadów pojeziernych dawnej zatoki jeziora Krąg. Flora proponowanego rezerwatu obejmuje 89 gatunków roślin, w tym 18 gatunków mszaków i 71 gatunków roślin naczyniowych. Są to gatunki rodzime, wśród których wysoki udział mają gatunki chronione, zagrożone i rzadkie.

Z terenu projektowanego rezerwatu podawano występowanie trzech gatunków roślin  z załącznika II Dyrektywy Habitatowej UE. Są to skalnica torfowiskowa Saxifraga hirculus, lipiennik Loesela Liparis loeselii i haczykowiec błyszczący Hamatocaulis vernicosus. Dane o występowaniu lipiennika Loesela zawarte są w Standardowym Formularzu Danych dla obszaru Natura 2000 PLH220070 Jezioro Krąg (aktualność 2013), bez podania szczegółowej lokalizacji, natomiast z oceną populacji gatunku, szacowanej na od 100 do 200 osobników. W SDF stwierdzono również obecność równie bogatej populacji skalnicy torfowiskowej. Obecności lipiennika Loesela nie potwierdzono w terenie w czasie wizji terenowej w roku 2014, jednakże warunki siedliskowe na torfowisku sprzyjają występowaniu tego gatunku. Archiwalne dane na temat występowania lipiennika Loesela nad jez. Krąg zawarte  były m.in. już w doniesieniu Abromeita (1941) (inf. ustna Z. Sotek). W roku 2014 nie potwierdzono także występowania, podawanego przez Gdańca i Markowskiego (2010) „reliktowego” mchu: drabinkowca mrocznego – Cinclidium stygium.

            Łącznie, flora roślin chronionych, zagrożonych i rzadkich rezerwatu obejmuje 21 gatunków. Oprócz wymienionych wyżej, unikatowych gatunków o znaczeniu europejskim na uwagę zasługuje występowanie  bardzo bogatej populacji kruszczyka błotnego, jak też obfite zasoby  (w relacji do powierzchni obiektu) rzadkich i chronionych mchów torfowiskowych.

 

jez krag  Liparis loeselii Rospuda2 saxifraga
widok na ostoję od strony zachodniej Liparis Loeselii Saxifraga hirculus