13 lutego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ustanowił trzy kolejne rezerwaty przyrody. Wnioski o uznanie tych rezerwatów wraz z ich dokumentacjami złożył Klub Przyrodników. Nowe rezerwaty to:

  • Dolina Ilanki II o pow. 11,32 ha, obejmujący 2 działki ewidencyjne przylegające do istniejącego rezerwatu „Dolina Ilanki”. Tym samym ochroną objęto cały kompleks torfowisk położony pomiędzy tzw. III Młynem a mostem na drodze Bobrówka-Bielice. Nowy rezerwat będzie chronił w całości boczną dolinkę niewielkiego strumienia – dopływu Ilanki, z silnie nachylonymi torfowiskami soligenicznymi porośniętymi turzycowiskami z licznym udziałem situ tępokwiatowego.

  • Jezioro Ratno o pow. 48,73 obejmuje w całości naturalny, eutroficzny zbiornik z przepływającą przez niego rzeką Pliszką wraz z przylegającymi torfowiskami oraz dużym, niezwykle atrakcyjnym krajobrazowo kompleksem źródlisk. Jezioro Ratno, to zarazem jedno z zaledwie kilku stanowisk lipiennika Loesela w woj. lubuskim. Pozytywną opinię na temat utworzenia rezerwatu wyraziło nadleśnictwo Krosno oraz RDLP Zielona Góra.

  • Mechowisko Kosobudki o pow. 12,47 ha. Obejmujący kompleks otwartych torfowisk soligenicznych i olszyn położonych w dolinie Pliszki, kilkaset metrów na zachód od Kosobudek. Obszar rezerwatu obejmuje jedną działkę będącą własnością Klubu Przyrodników i zakupioną w ramach projektu ochrony torfowisk alkalicznych. Torfowiska rezerwatu stanowią interesujący przykład udanych zabiegów renaturyzacyjnych (poprawa warunków hydrologicznych, ekstensywne użytkowanie) prowadzonych przez Klub od kilku lat. Ekstensywnie użytkowane torfowiska o pow. ok. 7 ha to miejsce występowania charakterystycznych dla torfowisk mechowiskowych gatunków mchów, np. Paludella squarrosa, Tomentypnum nitens, Helodium blandowii oraz stosunkowo rzadkiego situ tępokwiatowego. Pozostała część (ok. 5 ha), to olsy i łęgi, które zamierzamy objąć ochroną bierną. Proponowane przez nas granice rezerwatu obejmowały nieco większy obszar. Od strony północnej – niewielkie ale wyjątkowo dobrze zachowane wiszące torfowisko źródliskowe o pow. ok. 0,6 ha położone w nadleśnictwie Torzym oraz położony po stronie południowej - jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych kompleksów wiszących torfowisk źródliskowych i mechowiskowych województwa lubuskiego o pow. ok. 5 ha w nadleśnictwie Bytnica. Pomimo pozytywnej opinii RDLP Zielona Góra tereny te nie będą chronione jako rezerwat z uwagi na negatywną opinię nadleśnictwa Bytnica i prawdopodobnie nadleśnictwa Torzym, a szkoda bo naprawdę to jedne z zaledwie kilku osobliwości przyrodniczych tych nadleśnictw, którymi rzeczywiście mogłyby się pochwalić i które za wszelką cenę należy chronić.

Nasze postulaty obejmowały również propozycję utworzenia rezerwatu obejmującego fragment doliny Pliszki z jednym z największych i najlepiej zachowanych torfowisk powyżej miejscowości Pliszka. Pomysł pozytywnie zaopiniowało nadleśnictwo Krosno i RDLP Zielona Góra (za co jesteśmy wdzięczni) jednak prawdopodobnie negatywna opinia właściciela części torfowisk – gminy Bytnica – sprawiła, ze RDOS na razie tego rezerwatu nie uznał.
Dolina Pliszki to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa lubuskiego i całej zachodniej Polski gdzie na status rezerwatu zasługuje znacznie więcej terenów. Obszar ten w przeszłości proponowano objąć ochroną w formie parku krajobrazowego. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości tak się też stanie.

W ramach realizowanego projektu „Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” finansowanemu przez Life+ i NFOŚiGW, Klub Przyrodników sporządzi dla RDOŚ projekty planów ochrony tych rezerwatów.