Zeszyt 4/2015
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVI Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Andrzej Jermaczek
Planowanie ochrony przyrody - między iluzją a światem realnym
Planning nature conservation - between illusion and reality
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 3-16
Dorota Horabik, Andrzej Jermaczek, Robert Stańko
Doświadczenia Klubu Przyrodników w planowaniu i realizacji ochrony obszarów Natura 2000
Experiences of the Naturalist Club in planning and implementing conservation of Natura 2000 sites
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 17-48
Tomasz Figarski, Maciej Szczygielski
Zagrożenia w parkach narodowych - jak je zdefiniować w świetle celów ochrony parków?
Threats in Polish national parks - how to define them in the light of protection goals?
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 49-65
Marta Jermaczek-Sitak
Interpretacja i ocena stanu siedlisk - doświadczenia transgraniczne na przykładzie Dolnej Odry
Interpretation and assessment of habitats - cross-border experience in Lower Odra Valley
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 66-75
Robert Stańko, Lesław Wołejko, Filip Jarzombkowski, Magdalena Makles, Dorota Horabik
Ochrona torfowisk alkalicznych w Polsce
Protection of alkaline fens in Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 76-84
Adam Kapler, Jerzy Puchalski
Niekonsekwentne nadawanie gatunkom rzadkim najwyższych kategorii zagrożenia: EX i EW jako przyczyna trudności w planowaniu ochrony ex situ i translokacji konserwatorskich roślin
Inconsequent use of the highest threat categories: EX and EW as the cause of difficulties in planning of ex situ conservation and assisted migration of rare plant species
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 85-92
Marcin Pakuła, Mariusz Twardowski
Budowa zbiorników kompensacyjnych i odłowy ryb w celu ochrony płazów na przykładzie 4 zbiorników przy autostradzie A2 w SOO Rynna Jezior Obrzańskich
Construction of compensating ponds and fish catches to protect amphibians on the example of 4 ponds by the A2 motorway at SAC Postglacial Channel of Obrzańskie Lakes
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 93-108
Kamil Kędra, Anna Gazda
Planowanie ochrony grzybów w oparciu o ich siedliska - Głos w dyskusji nad ochroną grzybów i propozycja metody oceny ich zagrożenia
Habitat-oriented fungal conservation planning
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 109-115
NOTATKI / NOTES
Monika Myśliwy, Paulina Madejska
Monitoring siedliska przyrodniczego 6430-3: niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe na obszarze Goleniowskiej Doliny (Pomorze Zachodnie)
Monitoring of natural habitat 6430-3: hydrophilous tall herb fringe communities of plains in the area of the Goleniowska Ina Valley (Western Pomerania)
Przegląd Przyrodniczy XXVI, 4 (2015): 116-119