Sprawozdanie z działalności Pilskiego Koła Klubu Przyrodników w 2014r.
W 2014r. działalność Koła skupiła się na następujących zagadnieniach:
1. Monitoring zimowisk nietoperzy.
2.Interwencje w sprawie:
   a) przedsięwzięcia "Budowle regulacyjne: zabudowa rzeki Gwdy Ujście - Piła w km 20+000 do 25+000";
   b) zimowiska nietoperzy na terenie dawnej bazy rakietowej wojsk radzieckich w okolicach wsi Kolonia Brzeźnica;
   c) nietoperzy oraz ptaków.
3. Wieże lęgowe dla jerzyków.
4. Podsumowanie zebranych informacji na temat walorów przyrodniczych Borów Kujańskich, starodrzewu sosnowo-dębowego na wschodnim brzegu jeziora Borowno i parku w miejscowości Kujan.
5. Przygotowanie dokumentacji oraz uczestnictwo w pracach mających na celu objęcie ochroną rezerwatową ruin browaru leżącego w pobliżu rezerwatu przyrody Kuźnik.
6. Minikonkurs na mikroprojekty:
    a) "Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis we wsi Krzywa w woj. lubuskim";
    b) "Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis w Zielonowie koło Wielenia".
7. "Piła jest niezwykła!" Promocja walorów przyrodniczych Doliny Gwdy.
8. Konsultacje w sprawie trasy przepływu tramwaju wodnego w dolinie Gwdy.
9. Zmiany personalne w PKKP.
10. Wycieczki przyrodnicze PKKP.
 
1. Monitoring zimowisk nietoperzy.
W 2014r. kontynuowaliśmy monitoring zimowisk nietoperzy w ruinach browaru kuźnickiego oraz w kolektorze burzowym w Pile - Motylewie. To ostatnie zimowisko należy do największych zimowisk nietoperzy w Polsce. W ruinach browaru monitoring prowadzony jest już od 13 lat, natomiast w kolektorze burzowym od 7 lat. W browarze hibernuje kilkaset nietoperzy z dotychczasową rekordową liczebnością w 2008r. - 545 osobników. Natomiast w kolektorze deszczowym odbyło się siódme liczenie, z dotychczasową rekordową liczebnością 3403 policzonych nietoperzy w 2013r. Ponadto poszukujemy nowych zimowisk nietoperzy na terenie Piły oraz w jej najbliższej okolicy. Efektem tych poszukiwań jest odkrycie dwóch nowych zimowisk: ziemianka na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego "PŁOTKI" k/Piły oraz tunel w nasypie kolejowym w Pile - Leszkowie. W zimowiskach tych hibernuje od kilku do kilkunastu nietoperzy. W 2014r. odbył się trzeci monitoring tych nowych dla nas zimowisk.
Uczestnicy: Kamil Kryza, Artur Stanilewicz, Grzegorz Wojtaszyn.

 

2. Interwencje w sprawie:

a. przedsięwzięcia "Budowle regulacyjne: zabudowa rzeki Gwdy Ujście - Piła w km 20+000 do 25+000":
    W związku z informacjami prasowymi na temat przygotowywanej dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia "Budowle regulacyjne:
    zabudowa rzeki Gwdy Ujście - Piła w km 20+000 do 25+000" zwróciliśmy się z zapytaniem do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    w Poznaniu o wyjaśnienia i przedstawienie zakresu prac tej inwestycji.
    Uczestnicy: Grzegorz Wojtaszyn, Rafał Ruta, Szymon Rogala
b. zimowiska nietoperzy na terenie dawnej bazy rakietowej wojsk radzieckich w okolicach wsi Kolonia Brzeźnica:
    Ze względu na docierające do nas informacje o wzmożonym zainteresowaniu Nadleśnictwa Jastrowie obiektami, znajdującymi się na terenie
    byłej bazy rakietowej w okolicy wsi Kolonia Brzeźnica, postanowiliśmy zwrócić uwagę Nadleśnictwa na to miejsce jako cenne zimowisko
    nietoperzy i jego rosnące znaczenie dla regionu. Przedstawiliśmy również nasze dotychczasowe działania na obszarze byłej bazy rakietowej,
    polegające na monitorowaniu tego zimowiska i corocznych liczeń zimujących w nim nietoperzy.
    Uczestnicy: Grzegorz Wojtaszyn, Kamil Kryza
c. nietoperzy oraz ptaków:
    Wiosna i latem 2014r. kilkukrotnie interweniowaliśmy w sprawie:
     - nietoperzy: np. szukających schronienia w domach mieszkalnych;
     - piskląt, które prawdopodobnie wypadły z gniazda;
     - rannych ptaków.
     Uczestnicy: Kamil Kryza

 

3. Wieże lęgowe dla jerzyków.
Dzięki budżetowi obywatelskiemu mają powstać, w 2015 roku, w Pile 4 wieże lęgowe dla jerzyków. Realizacja tego zadania została powierzona Zarządowi Dróg i Zieleni Miejskiej w Pile. Jako grupa przyrodników, mająca już pewne doświadczenia na polu ochrony ptaków gniazdujących w budynkach mieszkalnych, zostaliśmy zaproszeni do współpracy z ZDiZM. Dzięki temu mogliśmy uczestniczyć w spotkaniu roboczym, na którym zostały ustalone wstępne lokalizacje wież lęgowych na terenie miasta oraz parametry techniczne, jakie powinny być zawarte w projekcie tego typu konstrukcji.
Uczestnicy: Kamil Kryza

 

4. Podsumowanie zebranych informacji na temat walorów przyrodniczych Borów Kujańskich, starodrzewu sosnowo-dębowego na wschodnim brzegu jeziora Borowno i parku w miejscowości Kujan.
W 2014r. dokonaliśmy podsumowania zebranych informacji na temat walorów przyrodniczych Borów Kujańskich, starodrzewu sosnowo-dębowego na wschodnim brzegu jeziora Borowno i parku w miejscowości Kujan. Dzięki badaniom terenowym oraz zebraniu dostępnych danych literaturowych mogły powstać artykuły, które ukażą się w Przeglądzie Przyrodniczym:
- WALORY PRZYRODNICZE BORÓW KUJAŃSKICH;
- ZABYTKOWY PARK W KUJANIE KOŁO ZŁOTOWA JAKO OSTOJA SAPROKSYLICZNCZNYCH CHRZĄSZCZY (INSECTA: COLEOPTERA).
Uczestnicy: Rafał Ruta, Wojciech Gruszka, Szymon Rogala, Katarzyna Żuk

 

5. Przygotowanie dokumentacji oraz uczestnictwo w pracach mających na celu objęcie ochroną rezerwatową ruin browaru leżącego w pobliżu rezerwatu przyrody Kuźnik.
Od 2008r. prowadziliśmy działania mające na celu wykupienie ruin browaru oraz działki, na której się one znajdują od prywatnych właścicieli i objęcie tego obiektu formą ochrony ze względu na zimujące w nim w znaczniej liczbie nietoperze. Przez kolejne lata nie udało się zebrać odpowiedniej kwoty, aby wykupić tą nieruchomość, a jej właściciele byli coraz bardziej zdeterminowani, żeby pozbyć się niewygodnego dla nich, a jakże cennego obiektu. Przełomowe okazały się lata 2013 - 2014 kiedy temat ruin kuźnickiego browaru wrócił ze zdwojoną siłą. Właściciele działki, na której znajdują się ruiny browaru, chcieli za wszelką cenne pozbyć się niechcianej już nieruchomości. W tym celu wysyłali pisma do różnych instytucji, urzędów i biur poselskich. Efektem tych działań była odpowiedź Ministerstwa Środowiska sugerująca rozszerzenie rezerwatu Kuźnik o ruiny browaru. RDOŚ w Poznaniu skontaktowała się z nami sugerując wywłaszczenie obecnych właścicieli i utworzenie rezerwatu faunistycznego obejmującego działkę i ruiny kuźnickiego browaru. Urząd ten nie wnioskował już o powiększenie rezerwatu Kuźnika, ale o powołanie nowego rezerwatu. Wraz z Klubem Przyrodników złożyliśmy odpowiedni wniosek w RDOŚ w Poznaniu o powołanie rezerwatu, który objął by ochroną cenne zimowisko nietoperzy w ruinach browaru kuźnickiego. Nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony i rozpoczęły się procedury administracyjne mające na celu powołanie nowego rezerwatu.
Uczestnicy: Grzegorz Wojtaszyn

 

6. Minikonkurs na mikroprojekty:
W 2014r. w ramach minikonkursu na mikroprojekty zrealizowaliśmy dwa projekty mające na celu działania ochronne w koloniach rozrodczych nocka dużego Myotis myotis:

a. "Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis we wsi Krzywa w woj. lubuskim":
12 kwietnia 2014r., we wsi Krzywa, sprzątnęliśmy guano nietoperzowe ze strychu zasiedlonego przez kolonię rozrodczą nocka dużego.
Nietoperze zasiedliły strych budynku mieszkalnego i osiągnęły dotychczas maksymalną liczebność ok. 100 osobników. Tak duża kolonia rozrodcza nietoperzy wywołuje negatywne efekty głównie w postaci nagromadzenia dużej ilości odchodów. W ciągu kilku lat doszło do kumulacji znacznej ilości guana zalegającego na strychu oraz na klatce schodowej budynku, które z biegiem czasu staje się utrudnieniem dla mieszkańców budynku. Dlatego co jakiś czas należy usunąć nagromadzone guano, żeby nie wywoływać zbędnych konfliktów z właścicielami obiektu. Niezbędne prace tak zaplanowano, aby nie były one prowadzone w okresie wychowywania przez nietoperze potomstwa. Zapobiegło to płoszeniu zwierząt i niepotrzebnego narażania ich na stres.
Sprzątanie strychu rozpoczęliśmy od usunięcia nagromadzonego guana nietoperzowego. Następnie zebraliśmy odchody zalegające na belkach, stanowiących elementy konstrukcyjne dachu oraz na schodach klatki schodowej. Zebrane odchody umieszczaliśmy w workach foliowych i wynosiliśmy na zewnątrz. Po dokładnym sprzątnięciu strychu, usunięciu worków z odchodami przystąpiliśmy do rozłożenia odpowiedniej foli na posadzce strychu. Folia ta zabezpieczy posadzkę strychu oraz elementy drewnianej konstrukcji dachu przed negatywnym działaniem odchodów nietoperzy. Z folii wykonaliśmy również zadaszenie nad klatką schodową, aby uniemożliwić obsypywanie i zanieczyszczenie odchodami schodów. Efektem naszej pracy było kilkanaście worków foliowych wypełnionych guanem. Część guana zostało rozdysponowana wśród okolicznych mieszkańców. 
Sprzątanie strychu oraz klatki schodowej możliwe było dzięki dofinansowaniu z Minikonkursu na mikroprojekty, dzięki czemu można było sfinansować dojazd na miejsce, zakup niezbędnych materiałów oraz noclegu.
Uczestnicy: Katarzyna Żuk, Jarosław Ramucki, Rafał Ruta, Kamil Kryza.

 

b. "Działania ochronne w kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis myotis w Zielonowie koło Wielenia":
W dniu 22 marca 2014r., we wsi Zielonowo, sprzątnęliśmy guano nietoperzowe ze strychu zasiedlonego przez kolonię rozrodczą nocka dużego. Nietoperze zasiedliły strych budynku komunalnego i osiągnęły dotychczas maksymalną liczebność ok. 650 osobników. Tak duża kolonia rozrodcza nietoperzy wywołuje negatywne efekty głównie w postaci nagromadzenia dużej ilości odchodów, nieprzyjemnego zapachu oraz występowania w budynku owadów żerujących na odchodach i martwych nietoperzach. W ciągu kilku lat doszło do kumulacji znacznej ilości guana zalegającego na strychu i przedostającego się na niższe kondygnacje budynku, które z biegiem czasu stało się utrudnieniem dla mieszkańców budynku. Dlatego co jakiś czas należy usunąć nagromadzone guano, żeby nie wywoływać zbędnych konfliktów z administratorem obiektu. Niezbędne prace zaplanowano tak, aby nie były one prowadzone w okresie wychowywania przez nietoperze potomstwa. Zapobiegło to płoszeniu zwierząt i niepotrzebnego narażania ich na stres. 
 Sprzątanie strychu rozpoczęliśmy od usunięcia nagromadzonego guana nietoperzowego. Zebrane odchody umieszczaliśmy w workach foliowych i wynosiliśmy na zewnątrz. Po dokładnym sprzątnięciu strychu, usunięciu worków z odchodami przystąpiliśmy do rozłożenia odpowiedniej foli na posadzce strychu. Folia ta zabezpieczy posadzkę strychu oraz elementy drewnianej konstrukcji dachu przed negatywnym działaniem odchodów nietoperzy. Efektem naszej pracy było kilkanaście worków foliowych wypełnionych guanem. Część guana zostało rozdysponowane wśród mieszkańców budynku.
Sprzątanie strychu możliwe było dzięki dofinansowaniu z Minikonkursu na mikroprojekty, dzięki czemu można było sfinansować dojazd na miejsce oraz zakup niezbędnych materiałów.
Uczestnicy: Jarosław Ramucki, Rafał Ruta, Grzegorz Wojtaszyn, Kamil Kryza.

 

7. "Piła jest niezwykła!" Promocja walorów przyrodniczych Doliny Gwdy.
Wiosną 2014r. zostaliśmy zaproszeni na XVI Powiatową Konferencję Promocji Zdrowia zorganizowaną z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia, obchodzonego pod hasłem "Choroby wektorowe", która odbyła się w dniu 7 kwietnia 2014r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pile. Podczas konferencji przedstawiliśmy prezentację multimedialną pt. "Piła jest niezwykła!" Promocja walorów przyrodniczych Doliny Gwdy, demonstrującą uczestnikom konferencji najcenniejsze i najciekawsze pod względem przyrodniczym miejsca w Pile i okolicach.
Uczestnicy: Kamil Kryza

 

8. Konsultacje w sprawie trasy przepływu tramwaju wodnego w dolinie Gwdy.
Wiosną 2014r. zostaliśmy zaproszeni do konsultacji w sprawie wyznaczonej trasy przepływu tramwaju wodnego, który od maja 2014r. miał pływać po rzece Gwdzie w centrum miasta. Spotkanie robocze odbyło się 18.04.2014r., w siedzibie MZK Piła Sp. z o.o., właściciela tramwaju wodnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pilskiej komunikacji miejskiej, z którymi omówiono trasę, zakres i termin prac budowlanych oraz wiążące się z tym zagrożenia dla cennych gatunków i siedlisk bytujących w dolinie Gwdy.
Uczestnicy: Kamil Kryza

 

9. Zmiany personalne w PKKP.
Od ostatniego poszerzenia grona PKKP minęło już kilka lat. W końcu w 2014r. wstąpiła do naszej grupy pierwsza kobieta: Kasia Żuk, która przez okres ostatnich kilku lat sympatyzowała z naszym kołem. W 2014r. do PKKP dołączył również Sławek Solak.

 

10. Wycieczki przyrodnicze PKKP.
W 2014r. członkowie PKKP uczestniczyli w poniższych wycieczkach przyrodniczych:

a. Ziemia lubuska, kwiecień 2014r.:
b. Wielki Bytyń i ziemia wałecka, kwiecień 2014r.:
c. Bory Kujańskie, czerwiec 2014r.:
d. Syberia, sierpień 2014r.:
e. Wycieczka świąteczna: