18.08.2020 r.

Unieważnienie przetargu z powodu braku ofert.

 


OGŁOSZENIE II

Świebodzin, dnia 03.08.2020 r.

 

Klub Przyrodników,

ul. 1 Maja 22,

66-200 Świebodzin;

Tel/fax: 68 38 282 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej Ogłoszenia.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.:

„LIFE Zielone Doliny: łączenie ochrony siedlisk przyrodniczych z długoterminowym zarządzaniem biomasą i współpracą wielu interesariuszy”,

o numerze LIFE17 NAT/BE/445.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na warunkach określonych w niniejszym zamówieniu wraz z załącznikami.

Roboty budowlane będą polegały na budowie obiektu budowlanego – budynku gospodarczego pełniącego funkcję kotłowni zlokalizowanego w miejscowości Owczary, gm. Górzyca na działkach ewidencyjnych nr 635/20, 635/24, 635/25, 635/32 o kubaturze 205 m3 i powierzchni zabudowy 35,70 m2 oraz przyłączeniu posiadanego przez Zamawiajacego pieca na biomasę.

Podstawowe kody CPV:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 Instalowanie kotłów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

51100000-3 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

To zamówienie nie jest podzielone na części

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie do 30.11.2020 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynku lub obiektu budowlanego, każda o wartości minimum 50 000,00 zł brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto),
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem co najmniej
  • 1 osobą posiadającą uprawnienia pozwalające na pełnienie funkcji kierownika budowy,
  • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane z branży elektrycznej,
  • 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane z branży sanitarnej
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanieanalogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu nieograniczonego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, udzielenia zamówień uzupełniających i/lub zamiennych na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

 • Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 70 %
 • Długość gwarancji – znaczenie kryterium – 20 %
 • Termin wykonania zamówienia – 10 %

                     Punkty zostaną obliczone wg. wzorów określonych w SIWZ.

Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

 • postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
 • gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
 • w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
 • zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania ofert;
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
 • odwołania przetargu przed terminem składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 18 sierpnia 2020 r., do godz. 10:30.

Termin otwarcia ofert: 18 sierpnia 2020 r. godz. 11:00

 


OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE  TED

1. SIWZ (PDF)

2. ZAŁACZNIKI NR 1, 3, 4 (DOCX)

3. KOSZTORYS OFERTOWY (PDF)  - załącznik 2

4. WZÓR UMOWY (PDF) - załącznik 5

5. PROJEKT BUDOWLANY wraz z pozwoleniem na budowę (ZIP)  - załącznik 6 (30MB)