ZAWIADOMIENIE o wyborze wykonawców - 19.01.2021 r.


PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT - 14.01.2021 r.


ZAPYTANIA z dnia 6.01.2021 r i ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 7.01.2021 r. - PDF


ZMIANA OGŁOSZENIA  - 7.01.2021 r.

1. OGŁOSZENIE - PDF

2. SIWZ zmiana - PDF

3. ZAŁĄCZNIK 1,2,3 - Oferta i Oświadczenia - PLIK DOC

4. ZAŁĄCZNIK 5b - opis zamównia - PDF

 

W związku ze zmianą w dokumentacji przetargu Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r.  do godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2021 r. godz. 13:00

 


OGŁOSZENIE

Świebodzin, dnia 4.01.2021 r.

ZMIANA z dnia 7.01.2021 r.

 

Klub Przyrodników,

ul. 1 Maja 22,

66-200 Świebodzin;

Tel/fax: 68 38 282 36

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przetarg jest realizowany w trybie przepisów Kodeksu Cywilnego art. 701 – 705.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona poniżej Ogłoszenia.

 

Zamówienie jest współfinansowane ze środków LIFE w ramach projektu pt.:

LIFE PeatRestore. Ograniczenie emisji CO2 poprzez renaturyzację torfowisk na Nizinie Wschodnio- i Środkowoeuropejskiej”,

LIFE15 CCM/DE/138.

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu prostych przetamowań ziemnych lub drewniano-ziemnych, których funkcją będzie likwidacja lub punktowe tamowanie odpływu wody z ww. torfowisk. Dodatkowo w trzech przypadkach zaprojektowano zaślepienie istniejących przepustów

 

Podstawowe kody CPV:

50800000-3 – Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

44210000-5 – Konstrukcje i części konstrukcji

To zamówienie jest podzielone na części - szczegóły w SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie do 15.06.2021 r.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki, dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • posiadania wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie:
  • co najmniej 1 pracy o polegającej na wielopunktowym tamowaniu odpływu wody z torfowisk w celu ochrony przyrody oraz
  • co najmniej 4 prac (praca z punktu (i) może ale nie musi być jedną z nich) polegających na wykonywaniu działań ochronnych w rezerwacie lub parku narodowym.
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca winien wykazać się zapewnieniem nadzoru przyrodniczego, sprawowanego przez będącą do dyspozycji Wykonawcy w każdej chwili realizacji zamówienia, osobę o doświadczeniu:
  • współudział merytoryczny w wykonywaniu co najmniej jednej terenowej, prawidłowej metodycznie, inwentaryzacji przyrodniczej lub
  • zatrudnienie w instytucji ochrony przyrody na stanowisku wymagającym rozpoznawania elementów przyrody w terenie
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Przetarg jest prowadzony na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w związku z czym z obowiązującego prawa nie wynikają środki ochrony prawnej inne niż skarga do sądu na zasadach ogólnych. Jednak, ustaleniem Zamawiającego, oferentom będzie przysługiwało wniesienie wniosku do Zamawiającego o ponowne rozpatrzenie zagadnienia.

Do przetargu stosują się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ustawy o Zamówieniach Publicznych nie stosuje się. W sprawach nieuregulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego, ani zapisami niniejszej specyfikacji, Zamawiający, prowadząc postępowanie i oceniając oferty, ma prawo postępować w każdy sposób niedyskryminujący, gwarantujący jawność, przejrzystość, obiektywizm i efektywność udzielenia zamówienia oraz równy dostęp dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym w szczególności za sposób spełniający te warunki będzie uważane postępowanieanalogiczne jak przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), dla trybu przetargu nieograniczonego.

Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia spoczywające na wykonawcy oraz na zamawiającym zawiera wzór umowy – załącznik nr 4  do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, udzielenia zamówień uzupełniających i/lub zamiennych na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :

 • Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 70 %
 • Długość gwarancji – znaczenie kryterium – 30 %

                     Punkty zostaną obliczone wg. wzorów określonych w SIWZ.

Zamawiający zapewnia sobie prawo do unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania, gdy zachodzi któraś z poniższych przesłanek:

 • postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do skorygowania;
 • gdy wszystkie złożone w postępowaniu i nie podlegające odrzuceniu oferty zawierają cenę przewyższającą kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia;
 • w przypadku nie złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania przetargu;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert;
 • zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmiany treści ogłoszenia do terminu składania ofert;
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na etapie badania ofert; wyznacza się termin na złożenie wyjaśnień oraz uzupełnienie dokumentacji w terminie od 1 do 7 dni – w zależności od sytuacji;
 • odwołania przetargu przed terminem składania ofert.

Termin składania ofert: do dnia 14 stycznia 2021 r.  do godz. 12:30.

Termin otwarcia ofert: 14 stycznia 2021 r. godz. 13:00


DOKUMENTY DO ORYGINALNEGO OGŁOSZENIA Z DNIA 4.01.2021 r.

OGŁOSZENIE w Dzienniku Urzędowym UE  TED

1. SIWZ (PDF)

2. ZAŁACZNIK NR 1, 2, 3 - Formularz ofertowy, oświadczenia (DOCX)

3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (PDF)

4. ZAŁĄCZNIK NR 5a - Zestawienie przetamowań (XLSX) (25MB)

5. ZAŁĄCZNIK NR 5b - Opis zamówienia (PDF)

6. ZAŁĄCZNIK NR 5c - Dokumentacja techniczna (ZIP) (200MB)

 

DOKUMENTY DO OGŁOSZENIA ZMIENIONEGO DNIA 7.01.2021 r.

Ujęto tylko dokumenty zmienione.

1. OGŁOSZENIE - PDF

2. SIWZ zmiana - PDF

3. ZAŁĄCZNIK 1,2,3 - Oferta i Oświadczenia - PLIK DOC

4. ZAŁĄCZNIK 5b - opis zamównia - PDF