Zeszyt 3-4/2008
Przegląd Przyrodniczy Tom XIX Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY:
ZMIANY UŻYTKOWANIA GRUNTÓW NA OBRZEŻACH CENNYCH OBIEKTÓW PRZYRODNICZYCH A WKRACZANIE NIERODZIMYCH GATUNKÓW ROŚLIN - Changes of land use on the borders of valuable natural areas and expansion of alien plant species - Wojciech Adamowski, Anna Bomanowska Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 3-17
NOWE STANOWISKA CHRONIONYCH, ZAGROŻONYCH I RZADKO SPOTYKANYCH GATUNKÓW ROŚLIN NACZYNIOWYCH W POLSCE - New localities of protected, endangered and rare vascular plants species in Poland - Błażej Gierczyk, Jacek Soboń Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 19-31
ROŚLINNOŚĆ ŁAK I MURAW NA KRAWĘDZI DOLINY ODRY W OWCZARACH (GM. GÓRZYCA) - Meadow and grassland vegetation at the edge of the Odra River valley in Owczary (commune Górzyca) - Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 33-76
CENNE ELEMENTY SZATY ROŚLINNEJ KOMPLEKSU ŁAK ZMIENNOWILGOTNYCH W DOLINIE ODRY POD NOWA SOLA - Valuable elements of vegetation cover in the complex of variable humidity meadows in the Odra river valley near Nowa Sól - Marta Jermaczek-Sitak Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 77-85
NOTATKI MIKOLOGICZNE Z OKOLIC OSTRZYC (KASZUBSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - Mycological notes from the area of Ostrzyce(Kaszubski Landscape Park) - Marcin Stanisław Wilga, Mirosław Wantoch-Rekowski Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 87-95
CZARKA AUSTRIACKA SARCOSCYPHA AUSTRIACA (O. BECK EX SACC.) BOUD. W REJONIE GDAŃSKA-OLIWY - NOWE STANOWISKA - New localities of Scarlet Cup Sarcoscypha austriaca (O. Beck Ex Sacc.) Boud. in the area of Gdansk-Oliwa - Marcin Stanisław Wilga Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 97-107
ANTRAKOFILNE GATUNKI MACROMYCETES W LASACH OLIWSKICH (TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY) - Anthracophilous species of Macromycetes in the Oliwskie Forests (Trójmiejski Landscape Park) - Marcin Stanisław Wilga Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 109-118
SIEDLISKA POCZWARÓWKI ZWĘŻONEJ VERTIGO (VERTILLA) ANGUSTIOR (GASTROPODA, PULMONATA: VERTIGINIDAE) NA TERENIE REGIONALNYCH DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W PILE I ZIELONEJ GÓRZE - Habitats of Vertigo (Vertilla) angustior (Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae) in area of Regional Directorate of the State Forests in Pila and Zielona Gora - Zofia Książkiewicz Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 119-130
BIOLOGIA LĘGOWA WROCŁAWSKIEJ POPULACJI KOWALIKA SITTA EUROPAEA L. W UJĘCIU GRADIENTU URBANIZACJI ORAZ PORÓWNANIA Z TERENAMI NATURALNYMI - Breeding biology of Wrocław population of Nuthatch Sitta europaea L. against the gradient of urbanization and in comparison to natural areas - Kamila Misztal Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 131-164
NOTATKI:
Nowe stanowisko pełnika europejskiego Trollius europaeus L. na Wysoczyźnie Tureckiej - A new locality of globe flower Trollius europaeus L. in Turecka Plateau - Przemysław Żurawlew Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 165-166
Morski ptak w górach, czyli stwierdzenie biegusa morskiego (Calidris maritima) w Sudetach Środkowych - Marine bird in the mountains: observation of the Purple Sandpiper (Calidris maritima) in the Central Sudetes - Kamila Misztal Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 166-167
Pierwsze stwierdzenie lęgu żołny Merops apiaster w województwie lubuskim - The first recording of breeding of the Bee-eater Merops apiaster in Lubuskie Province - Sławomir Rubacha Przegląd Przyrodniczy, XIX, 3-4 (2008): 168-170