Ochrona przyrody i środowiska-poznać, przeżyć i rozwijać. Polsko-niemiecki cykl spotkań w Owczarach

Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach nawiązała współpracę z niemieckim stowarzyszeniem Ökospeicher Wulkow, w ramach której zrealizowany został projekt "Ochrona przyrody i środowiska-poznać, przeżyć i rozwijać. Polsko-niemiecki cykl spotkań w Owczarach".

Celem projektu było wzajemne poznanie działalności obu organizacji. Strona niemiecka uczestniczyła w cyklicznych imprezach w Stacji w Owczarach, a strona polska w imprezach w Wulkow.
W ramach projektu zorganizowaliśmy w Stacji Terenowej trzy dwudniowe spotkania.


Pierwsze odbyło się 17-18 lipca 2010r. jako Letnie Spotkanie z Łąką. Impreza miała otwarty charakter plenerowy, uczestniczyli w niej (poza członkami partnerskich organizacji) mieszkańcy z najbliższych miejscowości z Polski i Niemiec. Głównymi punktami Spotkania były m.in. warsztaty terenowe na temat muraw kserotermicznych (co to takiego, jak się wykształciły, jakie gatunki występują w zbiorowisku, jakimi metodami są chronione), warsztaty fotograficzne (jak fotografować przyrodę, a zwłaszcza ptaki) oraz gry, konkursy tematyczne i warsztaty plastyczne.
Drugie spotkanie odbyło się w dniach 18-19 września 2010r. pod hasłem Jesienne Spotkanie z Sadem. Jego celem było przybliżenie uczestnikom idei ochrony tradycyjnych odmian drzew owocowych jako ginącego elementu krajobrazu rolniczego zarówno w Polsce i Niemczech. W oparciu o prowadzoną w Owczarach szkółkę i sad z kilkudziesięcioma tradycyjnymi odmianami gruszy i jabłoni, przeprowadzone zostały m.in. warsztaty na temat tradycyjnego sadownictwa, metod rozmnażania drzewek, sposobach pielęgnacji starych sadów i zakładania nowych.
Ciekawość i spore zainteresowanie wzbudził warsztat filcowania naturalnej i farbowanej wełny owczej. Dlatego zaplanowaliśmy zorganizowanie w przyszłym roku projektu, którego tematem przewodnim będzie przerób wełny z owiec hodowanych w Stacji Terenowej w Owczarach.


Ostanie spotkanie z cyklu miało miejsce w dniach 8-9 października 2010r., a jego temat to „Stacja Terenowa w Owczarach – przyszłość i możliwości”. Główny punktem tego spotkania były warsztaty na temat możliwości wykorzystania energii odnawialnych i technologii budownictwa tradycyjnego (glina i słoma) w pracach remontowych Stacji w Owczarach. W kameralnym gronie dyskutowano nad potrzebami remontowymi w Stacji. W ramach poznawania okolic Owczar zorganizowana została wycieczka do kilku ciekawych miejsc : m.in. do Parku Narodowego Ujście Warty i Twierdzy Kostrzyn.


W ramach współpracy i poznawania działalności, stowarzyszenie Ökospeicher Wulkow zorganizowało w swojej siedzibie cykl spotkań, których tematami przewodnimi były : energia odnawialna i budownictwo z wykorzystaniem gliny, rolnictwo ekologiczne w regionie Wulkow.

 

loga jes sadu

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)-Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.
"Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

 

Die Fertigstellung des Projekts "Schutz der Natur und Umwelt-lernen, zu überleben und zu gedeihen. Deutsch-Polnische Reihe von Treffen in Owczary"

Field Station in Owczary Naturalist Club gemeinsam mit dem Deutschen Verband Ökospeicher Wulkow, in denen es das Projekt realisiert wurde "Schutz von Natur und Umwelt-lernen, zu überleben und zu gedeihen. Deutsch-Polnische Reihe von Treffen in Owczary".


Das Projekt bei der gegenseitigen Kenntnis der beiden Organisationen. Die deutsche Seite hat in den regelmäßigen Veranstaltungen in der Station in Owczary und der polnischen Seite an den Veranstaltungen in Wulkow teilgenommen.


Das Projekt organisierte eine Field Station drei zweitägigen Sitzung.
Die erste war am 17./18 Juli 2010 stattfinden. als die Summer Meeting der Wiese. Die Veranstaltung wurde offenen Charakter der frischen Luft, nahmen daran teil (außer für die Mitglieder der Partnerorganisationen), die Bewohner des nächstgelegenen Dorfes aus der polnischen und deutschen. Die wichtigsten Punkte des Treffens war Field Workshop über Wiesen (was das ist, wie es sich entwickelt, was Arten kommen in zbiorowisku, welche Methoden sind geschützt), Fotografie-Workshops (wie zu fotografieren Tierwelt, vor allem Vögel) sowie Spiele, Wettbewerbe und Themen-Kunst-Workshops.


Das zweite Treffen fand am 18./19 September 2010 statt. Herbsttagung unter dem Banner der Orchard. Sein Ziel war es, den Teilnehmern die Idee des Schutzes traditionellen Sorten von Obstbäumen als Teil eines sterbenden Agrarlandschaft in Polen und Deutschland vertraut zu machen. Basierend auf Owczary in der Baumschule und Obstgarten mit Dutzenden von traditionellen Sorten Birnen-und Apfelbäumen durchgeführt wurden, einschließlich durchgeführt Workshops über Streuobstwiesen, Baum Zuchtmethoden, die Methoden der Instandhaltung der alten Obstgärten und die Schaffung von neuen Strukturen.


Neugier reges Interesse und Filzen Werkstatt natürliche und gefärbte Wolle. Daher wollten wir im nächsten Jahr Projekt, das das Thema der Verarbeitung von Wolle vom Schaf auf der Feldstation in Owczary aufgezogen werden organisiert.


Das letzte Treffen in der Serie fand am Oktober von 08 bis 09 2010, und sein Thema ist. "Field Station in Owczary -. Die Zukunft und Chancen" Der wichtigste Punkt der Sitzung war ein Workshop über erneuerbare Energien Chancen und Gebäudetechnik der traditionellen (Lehm, Stroh) in die Arbeit der Reparatur Stationen in Owczary. In einer ausgewählten Gruppe diskutiert die Bedürfnisse der Werkstatt. Im Rahmen der Erkundung der Umgebung Owczary Reise organisiert, um einige interessante Orte war: unter anderem zum Nationalpark Warthe-Mündung und der Festung Küstrin.


erneuerbare Energie-und Gebäudetechnik mit Ton, den ökologischen Landbau in der Region Wulkow: Im Rahmen der Zusammenarbeit und Lernaktivitäten, die Vereinigung Ökospeicher Wulkow am Hauptsitz einer Reihe von Treffen, die die Leitthemen wurden organisiert.

 

loga jes sadu

 

Das Projekt wird kofinanziert durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms für grenzübergreifende Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)-Brandenburg 2007-2013 finanziert, Small Projects Fund Projekte und Netzwerk der Euroregion "Spree-Neiße-Bober" und den Staatshaushalt.
"Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft"

Podkategorie