Chrońmy węże!

Na świecie znanych jest ponad 2500 gatunków węży, w Polsce występują 4 z nich, natomiast na Ziemi Lubuskiej (w województwie lubuskim) zaledwie 3. Są nimi: zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, gniewosz plamisty Coronella austriaca oraz jedyny rodzimy jadowity gatunek, tj. żmija zygzakowata Vipera berus.

Najczęściej spotykanym wężem jest bez wątpienia zaskroniec zwyczajny, pozostałe dwa gatunki należą do bardzo rzadkich elementów naszej rodzimej herpetofauny.

Mimo tego, że wszystkie z wymienionych gatunków podlegają u nas całkowitej ochronie prawnej, w ostatnich dziesięcioleciach zaznaczył się wyraźny spadek ich liczebności. Spadek ten pogłębia się z roku na rok i obecnie w skali całego kraju tylko lokalnie spotyka się węże nieco licznej, na pozostałych obszarach występują ich niedobitki, bądź brak ich zupełnie. Na terenie województwa lubuskiego, podobnie jak i na innych obszarach Polski, wiele znanych wcześniej stanowisk poszczególnych gatunków przestało istnieć, a na innych natknąć się można wyłącznie na pojedyncze osobniki. Aby przeciwdziałać dalszemu spadkowi ich liczebności należy rozpoznać główne (lokalne) zagrożenia poszczególnych populacji węży i podjąć skuteczne działania mogące przyczyniać się do zwiększenia liczebności w ich naturalnych środowiskach.

Za główne przyczyny ginięcia węży uważa się:

  • niszczenie i przekształcanie ich pierwotnych, naturalnych środowisk,
  • chemizację środowiska,
  • toksyczne działanie metali ciężkich,
  • rozwój motoryzacji,
  • bezpośrednie zabijanie,
  • nielegalne wyłapywanie do hodowli prywatnych i ogrodów zoologicznych.

W projekcie realizowanym w ramach działalności Klubu, finansowanym przez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska ONZ, zamierzamy podjąć czynną ochronę stanowisk węży w naszym regionie.