• Doprowadzić do objęcia ochroną prawną w formie użytków ekologicznych lub ochroną w formie społecznych ostoi przyrody najcenniejszych biotopów węży na Ziemi Lubuskiej, szczególnie stanowisk najsilniej zagrożonego i ginącego gniewosza plamistego. Konieczne jest także zapewnienie "niezmienialnego" charakteru biotopu; może to wymagać np. powstrzymywania sukcesji.
  • Realizować czynną ochrona biotopów na stanowiskach tego wymagających, polegającą między innymi na powstrzymaniu sukcesji roślinności, tworzeniu sztucznych kryjówek itp. W ramach naszego projektu ochrony węży rozpoznane i zabezpieczone zostaną także stanowiska zastępcze, sąsiadujące z istniejącymi stanowiskami, umożliwiające migrację lub przeniesienie osobników (oczywiście tylko w przypadku uzyskania odpowiedniego zezwolenia Ministerstwa Środowiska) w przypadku zagrożenia. Wypracowane i sprawdzone zostaną metody skutecznej ochrony węży, możliwe do rozpropagowania w skali kraju. Zostaną one upowszechnione w formie publikacji "Węże - zwierzęta ginące".
  • Prowadzić akcję uświadamiającą w szerokich kręgach społeczeństwa, ale także wśród odpowiedzialnych decydentów, przełamanie stereotypów w myśleniu o wężach, wskazanie roli jaką pełnią w przyrodzie oraz zagrożenia ich populacji w skali regionu, kraju i Europy. Bezpośredni udział w projekcie przedstawicieli administracji pozwoli wypracować kompromisy pomiędzy działalnością gospodarczą a potrzebami wynikającymi z konieczności ochrony tej ginącej grupy zwierząt.

Wszystkich którzy znają stanowiska ginących gatunków węży lub chciałyby pomoc w ich czynnej ochronie - zapraszamy do współpracy. Będziemy wdzięczni za wszelkie dane dotyczące nawet pojedynczych obserwacji gniewosza lub żmii. O pracach podejmowanych w projekcie, a także możliwości udziału członków Klubu w czynnej ochronie stanowisk informować będziemy na bieżąco na łamach "Boćka".