Zeszyt 4/2016
Przegląd Przyrodniczy Tom XXVII Zeszyt 4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
Andrzej Jermaczek
Ochrona rezerwatowa w Polsce - czy dokądś zmierzamy?
Nature protection in Polish reserves - are we heading somewhere?
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 3-17
Paweł Pawlaczyk
Czy potrzebne są rezerwaty wewnątrz innych, wielkoobszarowych form ochrony przyrody?
Do we need nature reserves inside the other, large protected areas?
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 18-26
Joanna Przybylska
Czy rezerwaty dostatecznie chronią świętokrzyską przyrodę?
Do nature reserves protect the wildlife of the Świętokrzyskie Voivodship sufficiently?
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 27-37
Andrzej Jermaczek, Marek Maciantowicz
Ochrona rezerwatowa w województwie lubuskim - historia, stan obecny i perspektywy
Nature reserves in Lubuskie Voivodship - history, present state and perspectives
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 38-64
Piotr Klub
Potrzeba ochrony rezerwatowej Puszczy Karpackiej w 15 nadleśnictwach południowowschodniej Polski
The need for nature reserve protection of the Carpathian Forest in the 15 forest districts of southeastern Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 65-81
Sławomir Zieliński, Paweł Pawlaczyk
Rezerwat Jezioro Łubówko w Puszczy Drawskiej po 25 latach ochrony: martwe drewno, mikrosiedliska nadrzewne i przyczynek do poznania fauny chrząszczy saproksylicznych
"Jezioro Łubówko" Nature Reserve in the Drawa Forest after 25 years of protection: deadwood, tree microhabitats and contribution to the knowledge of saproxylic beetle fauna
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 82-97
Robert Stańko, Lesław Wołejko
Efekty aktywnej ochrony torfowisk alkalicznych w wybranych rezerwatach Polski północno-zachodniej
Effects of active management of alkaline fens in selected nature reserves of northwestern Poland
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 98-119
Dariusz Halabowski, Agnieszka Sowa, Agnieszka Błońska
Rozmieszczenie, walory i ochrona torfowisk województwa śląskiego
Distribution, values and protection of mires in the Silesian Voivodeship
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 120-132
Adam Snopek
Problemy funkcjonowania rezerwatu przyrody na kampusie akademickim: przykład rezerwatu Skarpa Ursynowska (Warszawa) i Foret de Dorigny (Écublens, Szwajcaria)
The problems of nature reserve on academic campus: Skarpa Ursynowska (Warsaw, Poland) and Foret de Dorigny (Écublens, Switzerland) case studies
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 133-146
Zbigniew Wilczek, Dariusz Halabowski
Projekt rezerwatu krajobrazowego "Bucznik" w Beskidzie Śląskim
The project of the "Bucznik" landscape reserve in the Silesian Beskids
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 147-162
Zbigniew Wilczek, Wojciech Zarzycki, Magdalena Zarzycka, Sebastian Chabowski
Znaczenie Rezerwatów przyrody w rozwoju ekoturystyki w Beskidzie Śląskim
The importance of nature reserves in the development of ecotourism in the Silesian Beskids
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 163-181
Paul Venuss
Rezerwaty przyrody w Niemczech
Nature reserves in Germany
Przegląd Przyrodniczy XXVII, 4 (2016): 182-189