W ramach projektu:

  • zostanie zablokowany (przez odcinkowe zasypanie zbędnych rowów) odpływ wody w ok. 95 punktach,
  • zostaną usunięte drzewa lub ich odrośla zarastające torfowiska i powodujące ich przesuszenie, z łącznej powierzchni ok. 120 ha,
  • zostanie zbudowany trwały system monitoringu poziomu wody w torfowiskach, umożliwiający precyzyjne dostrojenie piętrzeń do potrzeb ekosystemu, a na torfowisku Bagna Izbickie zostanie także wykonane precyyzjne rozpoznanie zróżnicowania wysokościowego powierzchni, dane te umożliwią optymalizację systemu piętrzeń wody w przyszłości,
  • zostanie uzupełniony plan ochrony dla powiększonego w 2007 r. rezerwatu przyrody Bagna Izbickie,
  • zostaną zorganizowane warsztaty dla osób i podmiotów zainteresowanych ochroną torfowisk wysokich, umożliwiające zapoznanie się z postępem w tej dziedzinie.