14 maja 2010 roku wpuszczono na terenie nadleśnictwa Rzepin 31 młodociane osobniki żółwia błotnego Emys orbicularis hodowane przez doktora Bartłomieja Najbara. Jaja żółwi zostały zebrane w zeszłym roku w celu ochrony części z nich przed drapieżnikami. Wpuszczanie do środowiska naturalnego odchowanych żółwików zwiększa znacznie szansę ich przeżycia bowiem największa śmiertelność w środowisku naturalnym notowana jest w pierwszych miesiącach od wyklucia się z jaja. Hodowla trwała około 8 miesięcy, po tym czasie żółwie osiągają niespełna 5 centymetrów długości ciała. Zwracanie żółwi środowisku naturalnemu przebiegało w obecności gospodarzy terenu - pracowników Lasów Państwowych.

W końcu roku 2009 w trzech obszarach wykonaliśmy ścieżki edukacyjne służące propagowaniu ochrony żólwia błotnego i płazów oraz wiedzy o biologii i potrzebach tych gatunków. Każda z nich składa się z tablicy informacyjnej z planem oraz skrzynką zawierającą folderki opisujące poszczególne punkty ścieżki. Na każdej ze ścieżek jest ich 12. Informacja powtórzona jest ponadto na tabliczkach zlokalizowanych w punktach oraz tablicy informacyjnej. Pierwsza ścieżka zlokalizowana jest w ogrodzie edukacyjnym Nadleśnictwa Rzepin w Nowym Młynie, nad Ilanką, 3 km od Rzepina. Druga scieżka sąsiaduje ze ścieżką edukacyjną Nadleśnictwa Cybinka w Bieganowie, 1 km od Cybinki. Ścieżka trzecia, na gruntach Nadleśnictwa Smolarz, leży w sąsiedztwie miejscowości Drawiny, kilkaset m od stacji kolejowej.

W trakcie trwania projektu, od czerwca do listopada 2009, w pięciu obszarach przeprowadziliśmy warsztaty edukacyjne dla zarządzających nimi leśników oraz młodzieży szkół średnich i gimnazjów. Ich tematem była ochrona populacji żółwia błotnego i płazów oraz ich siedlisk, a także szerzej pojęta ochrona ekosystemów mokradłowych. W zajęciach uczestniczyło kilkaset osób.

W ramach projektu powstał komputerowy System Informacji Przestrzennej powiązany z bazami danych o stanowiskach i osobnikach żółwia błotnego w Polsce Zachodniej, jego siedliskach, lęgowiskach, zimowiskach, a także realizowanych i planowanych działaniach ochronnych. Zawiera ponad 500 rekordów ze zlokalizowanymi w przestrzeni informacjami ułatwiającymi ochronę populacji żółwia w 6 objętych projektem obszarach Natura 2000 oraz na innych terenach woj. lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Bazy danych powiązane są z dokumentacją fotograficzną pozwalającą na identyfikację osobnikow.

news02 01

W roku 2009 w kilku obszarach objętych projektem oznakowano dorosłe żółwie nadajnikami telemetrycznymi. Generowany przez nie sygnał pozwoli śledzić przemieszczanie się żółwi w ciągu roku i zlokalizować miejsca hibernacji, a tym samym skuteczniej chronić ich siedliska.

Prowadzone w roku 2009 badania potwierdziły między innymi skuteczne przystępowanie żółwi do lęgów w obszarze Drzeczkowo. Dowodem zdjęcie małego żółwika odłowionego w jednym z objętych projektem zbiorników wodnych.

W dniu 15 maja 2009, w ramach prowadzonego przez Klub projektu ochrony żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej w Polsce Zachodniej dokonano kolejnego wypuszczenia partii młodych żółwi wyhodowanych z jaj zebranych jesienią ubiegłego roku. Tym razem w jednym z obszarów Natura 2000 utworzonym między innymi dla ochrony tego gatunku, wypuszczono 30 żółwików w wieku około 8 miesięcy. Hodowla młodych żółwi i wypuszczanie okazów mierzących już 4-5 cm długości, kilkukrotnie większych od tych jakie wylęgają się z jaj, wielokrotnie zwiększa ich szanse przeżycia. W pierwszym okresie po wylęgu, w tym podczas trwającej nieraz kilka dni wędrówki z miejsca wylęgu do zbiornika wodnego, ginie większość młodych żółwi. Zmniejszenie śmiertelności w tym okresie jest istotnym czynnikiem pozwalającym funkcjonować skrajnie nielicznym, liczącym nieraz po kilkanaście lub kilkadziesiąt osobników, populacjom.

W dniach 11-12.01.2009 w Stacji Terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach miało miejsce spotkanie organizacyjne uczestników projektu: ochrona żółwia błotnego oraz płazów na nizinach północnej Europy. Na spotkaniu przedstawiciele organizacji z Polski, Niemiec i Litwy omawiali obecny stan projektu, podjęte działania oraz plany na przyszłość. Na ten rok przewidziane jest zakończenie tego trwającego 4 lata projektu.

Dobiegł końca kolejny etap prowadzonego przez Klub Przyrodników projektu: Ochrona populacji żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Polsce zachodniej dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (LIFE Nature) oraz środków krajowych (Ekofundusz).

Z początkiem listopada rozpoczęliśmy prace mające na celu utworzenie lub poprawę warunków panujących w miejscach hibernacji żółwi błotnych poprzez tworzenie lub pogłębianie zbiorników, których bytują żółwie w okresie jesienno-zimowym. W sumie w 7-u miejscach polepszono warunki zimowania tych gadów.

Ponadto zostały poprawiono warunki na lęgowiskach (miejsca składania jaj przez żółwice) przede wszystkim usunęliśmy część zadrzewień i zakrzewień na tych stanowiskach dzięki temu poprawią się warunki termiczne inkubowanych latem jaj. Prace prowadzono w ostatnim tygodniu listopada, ich rezultatem jest poprawa parametrów termicznych na 6 istotnych dla zachodniopolskiej populacji żółwia błotnego lęgowiskach, a także na potencjalnych lęgowisk.

Oba działania prowadzono na ternie Nadleśnictw: Mieszkowice, Rzepin, Karczma Borowa, Cybinka, Międzychód, Smolarz.
Pragniemy serdecznie podziękować za współpracę wszystkim zaangażowanym w te działania nadleśnictwom!

W dniu 16.05.2008 odbyło się komisyjne, wypuszczenie 15 sztuk młodych żółwi błotnych w obecności przedstawicieli Nadleśnictwa Rzepin. Żółwie zostały wyhodowane przez pana B. Najbara w ramach projektu LIFE05 NAT/LT/000094, którego partnerem na Polskę zachodnią jest Klub Przyrodników.

maj600