Zeszyt 1-2
Przegląd Przyrodniczy Tom XVII Zeszyt 3-4
Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP
ARTYKUŁY / ARTICLES:

Ewa Fudali  

mszaki miejskich parków i cmentarzy lublina

The bryophytes of the city parks and cemeteries of Lublin (SE Poland)
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 5-18

Wanda Bacieczko

flora naczyniowa jeziora płoń i sąsiadujących biotopów

Vascular flora of Lake Płoń and adjacent biotopes
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 19-36

Beata Biosiacka, Paweł Pieńkowski

ocena stanu zachowania i walorów florystycznych środpolnych oczek wodnych w południowo-wschodniej częsci pojezierza mylśliborskiego

The estimation of condition and floristic values of midfield water bodies in SE part of Myślibórz Lakeland
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 37-60
Ryszard Haitlinger

Występowanie gatunków z rodzaju Hauptmannia Oudemans, 1910 i Rudaemannia Haitlinger, 2000 (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) w Polsce

Distribution of the species of the genera Hauptmannia Oudemans, 1910 and Rudaemannia Haitlinger, 2000 (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) in Poland

Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 61-70

Eugeniusz Biesiadka

Wodopójki Hydrachnidia jeziora Tuczno koło Międzychodu

Water mites Hydrachnidia of Lake Tuczno near Międzychód
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 71-84
Joanna Pakulnicka

Wstępne dane na temat chrząszczy wodnych (Coleoptera) zasiedlających zbiorniki powyrobiskowe na terenie Pojezierza Olsztyńskiego

Preliminary data on water beetles (Coleoptera) settled in the post-exploitation ponds at Olsztyn Lake District
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 85-94
Paweł Czechowski

Awifauna jeziora Wielicko i okolic w latach 1992-2003

Avifauna of Lake Wielicko and adjacent area in the years 1992-2003
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 95-112
Dariusz Jakubas

Analiza jakościowa i ilościowa awifauny rezerwatu „Kacze Łęgi”

Qualitative and quantitative analysis of the avifauna of the “Kacze Łęgi” reserve
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 113-120
Andrzej Jermaczek, Arkadiusz Gawroński

Awifauna lęgowa Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 1995-1998

Breeding avifauna of Drawieński National Park 1995-1998
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 121-150
Magdalena Marzec

Ochrona miejsc zimowania nietoperzy na terenie Puszczy Rominckiej

Protection of bat wintering shelters in the Romincka Forest
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 151-156
Magdalena Cyrczak

Ekstensywny wypas owiec a ochrona środowiska

Extensive sheep grazing and environmental conservation
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 157-162
Barbara Korwel

Problemy delimitacji i ochrony obszarów Natura 2000 na przykładzie specjalnego obszaru ochrony „Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie” na Pojezierzu Kaszubskim

Special area of conservation “Jeziora Raduńsko-Ostrzyckie” in Kashubian Lakeland: problems of delimitation and protection of Natura 2000 sites
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 163-170
NOTATKI / NOTES:
Andrzej Pukacz, Mariusz Pełechaty

Nowe stanowisko salwinii Salvinia natans (L.) All.

New locality of floating watermoss Salvinia natans (L.) All.
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 172-173
Sławomir Zieliński, Dawid Graczyk

Jemioła pospolita Viscum album L. – nowa roślina żywicielska larw Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae)

The mistletoe Viscum album L. – a new host plant for larvae Oplosia fennica (Payk.) (Coleoptera: Cerambycidae)
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 174-175
Paulina Garbalińska, Dariusz Kucharski, Michał Żmihorski

Stanowisko pachnicy dębowej Osmoderma eremita Scopoli, 1763 (Coleoptera, Scarabaeidae) w Cedyńskim Parku Krajobrazowym

Locality of hermit beetle Osmoderma eremita Scopoli, 1763 (Coleoptera, Scarabaeidae) in Cedyński Landscape Park
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 175-177
Andrzej Kokot

Uzupełnienie do fauny motyli większych Macrolepidoptera okolic Pietrzykowa koło Żar (Ziemia Lubuska)

Supplement to the fauna of Macrolepidoptera of Pietrzyków near Żary
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 177-178
Tomasz Janiszewski

Lęg mewy pospolitej Larus canus w dolinie Warty w okolicach Uniejowa

Hatch of Common Gull Larus canus in the River Warta valley near Uniejów
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 179
Radosław Włodarczyk, Tomasz Janiszewski

Gniazdowanie hełmiatki Netta rufina na Ziemi Łódzkiej

Nesting of the Red-crested Pochard Netta rufina in Łódzka Land
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 179-180
Michał Przybycin, Paweł Przybycin

Stanowisko przepiórki Coturnix coturnix w przydomowym ogródku

Locality of the Quail Coturnix coturnix in a house garden
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 180-181
Paweł Czechowski

Intensywny przelot grzywacza Columba palumbus na Ziemi Lubuskiej

Intensive autumn passage of the Wood Pigeon Columba palumbus in Lubuska Land
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 182
Michał Przybycin

Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor na miejskim odcinku Warty w Koninie

Wintering of Mute Swam Cygnus olor on the city strech of the Warta river in Konin
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 183-184
Michał Ciach

Orzesznica Muscardinus avellanarius (L.) w pokarmie pustułki Falco tinnunculus L.

Common Dormouse Muscardinus avellanarius (L.) in the diet of the Common Kestrel Falco tinnunculus L
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 184-185
Grzegorz Neubauer, Magdalena Zagalska-Neubauer

Nowe stanowisko orzesznicy Muscardinus avellanarius na Pojezierzu Chełmińskim

New site of the Common Dormouse Muscardinus avellanarius on the Chełmno Lakeland
Przegląd Przyrodniczy, XIV, 1-2 (2003): 186-187